Vuosikertomus 2015
Vuosikertomus 2015
Enerke Oy, maakaapelointi
Enerke Oy, maakaapelointi

Toiminnan voimakas kehittäminen toi tulosta

Enerken ja tytäryhtiömme SLT Consults Oy:n asema suomalaisena verkostourakointipalvelujen tuottajana vahvistui ja saimme asiakkailta positiivista palautetta toimintamme teknisestä laadusta ja toimitusvarmuudesta. Vastasimme kilpailutilanteen kiristymiseen kehittämällä ja tehostamalla voimakkaasti palvelujamme ja siirtymällä yhä selkeämmin projektimuotoiseen toimintaan. Henkilöstön sitoutuminen uuteen toimintamalliin oli erittäin hyvää ja nämä kaikki yhdessä mahdollistivatkin liikevaihdon kasvun ja Enerken historian parhaan taloudellisen tuloksen. Erittäin suuri merkitys tässä on myös materiaalien hankinnan ajoitusten onnistumisella ja oikein valituilla materiaali- ja alihankintakumppaneilla.

Henkilöstön sitoutuminen uuteen toimintamalliin oli erittäin hyvää ja mahdollisti liikevaihdon kasvun ja historian parhaan tuloksen.

Janne Huotari

Henkilöstöresursseja jouduttiin käyttämään ennakoitua huomattavasti enemmän suurimman asiakkaan PKS Sähkönsiirto Oy:n uusien toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoon ja kouluttautumiseen. Uusi tietojärjestelmä tulee kuitenkin suoraviivastamaan ja tehostamaan yhteistyötä merkittävästi jatkossa.

Häiriönhoidossa onnistuttiin suurista vikamääristä huolimatta hyvin

Sähkönjakelua haitanneita sääilmiöitä esiintyi vuonna 2015 huomattavasti normia enemmän, mikä laittoi häiriönkorjauspalvelumme kovalle koetukselle. Häiriöiden paikannus ja korjaus onnistui kuitenkin hyvän ohjauksen ja kentällä tapahtuneen työsuorituksen osalta todella mallikkaasti.  Avaintekijänä onnistumisessa oli tiivis yhteistyö ja avoin keskustelu tilaajaorganisaation kanssa. Myös hyvin onnistunut ennakointi resurssien varaamisessa nopeutti korjaustöitä.

Verkostourakoinnin keskeisiä painopistealueita vuonna 2016

Sähköverkkorakentamisen voimakas painottuminen maakaapelointiin on lisännyt voimakkaasti verkostourakoinnin kausiluonteisuutta ja joustavien asennus- ja alihankintaresurssien tarvetta. Haaste on yhteinen asiakasyritystemme kanssa, sillä urakoinnin kausiluontoisuudesta huolimatta häiriönhoitoresursseja on oltava käytettävissä riittävästi ympäri vuoden ja vuorokauden. Myös materiaalin hankintaan ja sopimustoimittajien valintaan liittyvät liiketoiminnan riskit ovat kasvaneet toimialan muuttumisen myötä. Sitovia tarjouksia joudutaan usein antamaan jopa vuotta ennen toteutusta, jolloin tärkeimpien materiaalikomponenttien, kuten kaapeleiden hinnat on osattava suojata mahdollisimman hyvin. Työn laadun osalta on merkittävää, että toiminnassa mukana olevat sopimustoimittajat ovat toimintaan sitoutuneita ja osaavia.

Toiminnan painopisteet vuonna 2016

  • Liikevaihdon ja kannattavuuden kasvattaminen onnistuneiden kumppaniverkostojen avulla. Erityisenä tavoitteena on säilyttää selkeä ykköstoimittajan asema päämarkkina-alueella
  • Toiminnan laadun kehittäminen
  • Sopimustoimittajaverkoston kehittäminen
  • Hintakilpailukyvyn parantaminen

Enerke Oy:n talousluvut 2015

  2015 2014
Liikevaihto milj. euroa 27,7 26,6
Liikevoitto milj. euroa 4,3 3,3

 

 

Tehtävämme on tuottaa asiakkaillemme verkoturakointipalveluja, joiden avulla ne voivat varmistaa häiriöttömän toiminnan paikasta ja ajasta riippumatta. Tavoitteemme on kehittää palvelujamme edelleen niin, että palveluvalikoimamme kattaa koko sähkölaitteistojen ja sähkönjakeluverkkojen elinkaaren. Toimintamme painopiste on verkostourakoinnin palveluissa sähköverkkoyhtiöille, kunnille, kaupungeille ja teollisuuden sekä kaupan toimintasektoreille.