Vuosikertomus 2015
Vuosikertomus 2015

Tuloksellista sopeutumista markkinamyllerryksiin

Aikaisemmin varsin stabiilina liiketoimintaympäristönä pidetty  energia-ala on totisesti saanut osansa maailmantalouden ja Suomen talouden ongelmista, muutoksista ja haasteista. Sähköyhtiön liiketoiminnan menestyksellinen hoitaminen vaatiikin jatkossa yhä tiukempaa keskittymistä omaan ydinliiketoimintaan ja ydinosaamisiin. Me PKS-konsernissa voimmekin syystä olla ylpeitä porukkamme osaamisesta jo nyt. Sähkökaupan toimintaan tuovat haasteita lauhdetuotantoon perustuvan tuotannon tappiollisuus ja laskeva markkina, sähkön siirron huolena ovat valtavan investointitarpeen rahoitus ja asiakashintojen kurissapito, verkostourakointia haastaa ankara hintakilpailu ja liiketoiminnan voimistuva kausiluonteisuus. Kovenevasta toimintaympäristöstä huolimatta olemme kuitenkin onnistuneet selättämään orastavat vaikeudet jo ennen kuin ne pääsivät päälle.

Maailmantalouden kasvu hidastui vuoden 2015 loppua kohti,  energian ja raaka-aineiden hintojen lasku voimistui ja arvopaperimarkkinoilla oli levottomuutta johtuen Kiinan osakemarkkinoiden voimakkaasta laskusta. Euroalueen vienti hieman piristyi, mutta teollisuustuotannon kasvu jäi heikoksi. Suomessa bruttokansantuote ei kasvanut, joskin rakentamissektorilla nähtiin piristymisen merkkejä. Teollisuuden kokonaisinvestoinnit olivat 25 prosenttia alle finanssikriisiä edeltävän tason.

Sähkön tukkuhinnat pohjoismaisilla markkinoilla olivat alhaisimmalla tasollaan 15 vuoteen johtuen sähkön kysynnän alhaisuudesta ja subventoidun tuulivoiman voimakkaasta kasvusta. Suomessa tukkusähkön hinta oli vajaat 18 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2014 keskimäärin. Tämä on lykännyt monia sähköntuotannon investointeja ja olemassa olevia lauhdevoimalaitoksia on poistettu käytöstä niiden tappiollisuuden vuoksi. Suomessa sähkön kokonaiskäyttö pieneni noin yhden prosentin johtuen pääosin ennätyksellisen lämpimästä säästä.

Sähköyhtiön menestyksellinen liiketoiminta edellyttää jatkossa kaikilla osa-alueilla yhä syvempää erityisosaamista.

Jorma Korhonen

PKS:n myymän sähkön kokonaismäärä säilyi edellisvuoden tasolla, mutta myynnin liikevaihto laski noin 10 prosenttia alhaisempien sähkön vähittäishintojen vuoksi. Yhtiön oma vesivoimantuotanto oli runsaat 10 % normaalivuotta suurempi, joskin alentuneet tukkuhinnat pienensivät tuotannon tulosta. Kymppivoima Oy:n kautta omistettuja hiililauhdelaitoksia lakkautettiin tappiollisen toiminnan vuoksi, mikä aiheutti PKS:lle ylimääräisiä kustannuksia. Sähkön tukkumarkkinoiden haasteista huolimatta onnistuimme kuitenkin sopeuttamaan toimintaamme niin, että sähkökaupan myyntikate ja liikevoitto olivat tavoitteiden mukaisia.

Vuonna 2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki edellyttää maaseudulla toimivilta sähköverkkoyhtiöiltä suuria investointeja sähköntoimitusvarmuuteen. Lain tavoitteiden toteuttamiseksi PKS Sähkönsiirto Oy tulee kaapeloimaan toimialueen kaikkien taajamien keskijänniteverkot vuoden 2019 loppuun mennessä. PKSS jatkaa suunnitelmallisesti vuonna 2012 aloitettua johtokatujen vierimetsien hoitoa, jolla voimme vähentää merkittävästi myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamia häiriöitä. Tavoitteenamme on toteuttaa toimitusvarmuusinvestoinnit niin, että asiakkaiden siirtohinnat pysyvät kohtuullisina tulevaisuudessakin. Vuonna 2015 sähköverkostoinvestoinnit olivat yhteensä 28,2 miljoonaa euroa.

Pohjois-Karjalan Sähkö hyväksyttiin kestävän kehityksen periaatteita ja tekoja koordinoivan Pohjois-Karjalan biosfäärialueen uudeksi toimijaksi ja tämän myötä PKS:llä on oikeus käyttää UNESCOn tunnuksia. Biosfäärialueen kumppanuuden lähtökohtana on yrityksen halu toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja sitoutua kehittämään omaa toimintaansa sen mukaisesti.

Vuosi 2015 oli haasteellinen kaikilla PKS-konsernin liiketoiminta-alueilla. Konsernin liikevaihto oli 109,1 miljoonaa euroa, mikä on noin seitsemän prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna. Tästä huolimatta konsernin liikevoitto ylsi tyydyttävälle 11,9 miljoonan euron tasolle.

Esitän parhaat kiitokset yhteistyöstä asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja koko henkilöstölle sekä kiitokset luottamuksesta yhtiön hallinnolle ja omistajille.

Jorma Korhonen
toimitusjohtaja