Vuosikertomus 2015
Vuosikertomus 2015
PKS Sähkönsiirto
PKS Sähkönsiirto

Toimitusvarmuuden kehittäminen kehittämisen keskiössä

Sähkömarkkinalaki velvoittaa verkkoyhtiöt laittamaan toimitusvarmuutensa vuoteen 2028 mennessä sellaiseen kuntoon, että sähkökatkokset eivät missään olosuhteissa ylitä taajamissa kuutta ja haja-asutusalueilla 36 tuntia. Samalla asiakkaiden voimakas toive on, että investoinnit pitäisi pystyä toteuttamaan mahdollisimman alhaisilla siirtohinnoilla. Lain edellyttämä sähköverkon uusiminen maksaa PKS Sähkönsiirto Oy:n jakelualueella lähes 30 miljoonaa euroa joka vuosi, eli investoimme sähköverkkoon noin 350 euroa per vuosi jokaista asiakasta kohti. Koska käytettävissä olevaa aikaa ja rahaa on rajallisesti ja tavoitteet ovat mittavia, on toimitusvarmuuden parantamiseen pystyttävä käyttämään kaikkia mahdollisia keinoja jopa luovalla tavalla. Tärkeimmät keinot ovat tällä hetkellä johtokatujen vierimetsien tehostettu hoito, taajamien maakaapeloinnit, johtojen siirto maanteiden varsiin, yhden kilovoltin jakelutekniikan käyttö ja verkostoautomaation lisääminen, joita kaikkia käytetään juuri niille parhaiten soveltuvissa verkonosissa.

PKSS siirsi vuonna 2015 asiakkailleen sähköenergiaa 1 080 gigawattituntia, mikä on 1,9 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Siirtomyynnin pienenemisen keskeisimmät syyt olivat keskimääräistä lämpimämpi vuosi ja taloudellisen taantuman jatkuminen. Heikentynyt taloustilanne näkyi myös sähköliittymien heikentyneenä kysyntänä. Vuoden aikana myytiin 281 uutta sähköliittymää, mikä on noin 12 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Vapaa-ajan asuntoihin myytyjen uusien liittymien määrä laski 30 prosenttia ja vakituisiin asuntoihin myytyjen liittymien määrä 2 prosenttia.

Keskimääräistä vaikeampi vuosi sähkönjakelun kannalta

Puihin ja johtoihin kertynyt lumi ja jää vaikeuttivat sähkönjakelua laajoilla alueilla lähes koko tammikuun ajan. Sähkölinjoja kohti kallistuneita puita paikannettiin usean helikopterin avulla ja ennakoivaa häiriönhoitoa tehtiin laajamittaisesti lentohavaintojen perusteella. Huhtikuun viimeisenä päivänä satanut märkä lumi ja myrskytuuli aiheuttivat melko runsaasti häiriöitä sähkönjakeluun. Kesä sujui sähkönjakelun kannalta rauhallisesti ja ukkosia esiintyi keskimääräistä vähemmän. Kesäkuun ensimmäisellä viikolla myrsky kuitenkin aiheutti kuitenkin laajoja sähkökatkoksia koko jakelualueella. Suurin rytäkkä koettiin kuitenkin lokakuun alussa, jolloin harvinaisen voimakas Valio-myrsky katkaisi sähköt enimmillään peräti 33 000 asiakkaaltamme. Myrskytuulet jatkuivat voimakkaina koko yön aiheuttaen runsaasti korjattavaa sähköverkostoon. Sääilmiöiden puolesta hankalan vuoden aikana maksettiin vakiokorvauksia 22 000 asiakkaalle yhteensä noin 2 155 000 euroa. Sähkönjakelun häiriötilanteisiin varautuminen ja häiriöiden hoito sujuivat hyvin Enerke Oy:n kanssa tehdyn häiriönhoitomallin mukaisesti. Yhteisenä tavoitteena on kehittää edelleen ennakoivaa varautumista ja suunnitelmallista toimintaa häiriötilanteissa jatkuvan parantamisen menetelmällä.  PKS Sähkönsiirron oma henkilöstö osallistui aktiivisesti häiriöiden hoitoon ja henkilöstön suurhäiriövalmiutta lisättiin myös harjoittelun avulla. Myös metsäpalvelu-urakoitsijoiden käyttö häiriönhoidossa tehostui kuluneena vuonna.

Toimitusvarmuuden kehittäminen nopeassa aikataulussa edellyttää laajan keinovalikoiman käyttöä luovalla tavalla ja uusien menetelmien jatkuvaa tutkimista.

Arto Gylèn

Asiakkailta saatiin vuoden aikana jälleen kiitosta Katkot-palvelun toimivuudesta häiriötilanteissa. Sen avulla asiakkaille lähetetään tekstiviestillä automaattisesti tietoa häiriö- ja työkeskeytyksistä. Myös uusittu häiriökartta nettipalvelussa on toiminut luotettavasti ajoittaisesta kovasta kuormituksesta huolimatta. Katkot-palvelussa vierailtiin viime vuonna kaikkiaan 195 000 kertaa.

Taajamien maakaapelointi vauhdissa

Verkoston uusimista ja toimitusvarmuuden parantamista jatkettiin maakaapeloimalla jakeluverkkoa Hammaslahdessa, Ilomantsissa, Kiihtelysvaarassa, Kesälahdella, Kiteellä, Lieksassa, Liperissä, Nurmeksessa, Pankakoskella, Rääkkylässä, Tohmajärvellä, Uimaharjussa ja Ylämyllyllä yhteensä 112 kilometriä. Haja-asutusalueen keskijänniteilmajohtoja saneerattiin ja siirrettiin tien varteen 33 kilometrin matkalta. Taajamakohteissa rakennettiin 18 uuteen puistomuuntamoon kauko-ohjattava erotinasema, joissa on yhteensä 57 kauko-ohjattavaa erotinta. Kauko-ohjattavia koppierotinasemia rakennettiin kaksi kappaletta, joissa on yhteensä 10 erotinta. Kauko-ohjattavia pylväserotinasemia rakennettiin kaksi kappaletta, joissa on yhteensä 6 erotinta. 1000 voltin johtorakenteella rakennettiin 39 kilometriä ja 45 muuntamoa. Suurin yksittäinen projekti oli Kesälahden sähköaseman uusiminen. Maasulun kompensointilaitteistot uusittiin Tohmajärven, Kiteen ja Liperin sähköasemille ja Ylämyllyn sähköasemalla uusittiin suojareleet. Verkostotöiden suunnitteluun ja hallintaan viime vuonna hankitut GridWise- ja PGField-tietojärjestelmät sekä CareCenter-tietojärjestelmän laajennus otettiin tuotantokäyttöön. Näiden järjestelmien myötä siirrymme kaikkien verkostotyölajien toimintoketjujen osalta täysin digitaalisiin prosesseihin. Kaikki verkostotyöt saadaan jatkossa yhteen karttanäkymään, mikä osaltaan tehostaa töiden toteuttamista. Sähkön toimitusvarmuutta parannettiin raivaamalla ja oksimalla keski-ja pienjännitejohtokatuja 2 337 kilometriä. Keskijännitejohtokatujen vierimetsiä hoidettiin talousmetsäkuntoon 230 kilometrin matkalta ja säävarmaa vierimetsää toteutettiin kaistalehakkuuna 415 kilometriä. Suurjännitejohtojen johtokatuja raivattiin 136 kilometrin osuudelta ja reunavyöhykkeillä toteutettiin hakkuita 60 kilometrin johto-osuudella. Verkoston kuntoa tarkastettiin jalkaisin yli 1 600 kilometrin matkalta sekä lentämällä 7 900 kilometrin johto-osuudelta. Muuntamoita tarkastettiin 726 ja jakokaappeja 984 kappaletta. Maadoitusmittauksia tehtiin 1 459 verkostokohteessa. Investointien kohdistuminen (milj. euroa)

 

Etämittaus tehostaa ja parantaa asiakaspalvelua

Kertomusvuoden lopussa etäluettavat mittalaiteet on asennettu jokaiselle asiakkaallemme. Etäluettavat mittarit ovat toimineet luotettavasti ja hankittu mittauspalvelu on toiminut kokonaisuudessaan halutulla tasolla. Etäluettavien mittareiden mittaustietoja käytettiin tehokkaasti hyödyksi laskutuksessa, sopimustapahtumissa sekä taseselvityksessä. Mittareiden etäkytkentäominaisuus ja niiden tuottamat sähkönlaatutiedot helpottivat sähkövikojen selvityksessä ja toimenpiteiden kohdistamisessa. Omien sähkönkäyttötietojen seuraaminen netistä kiinnostaa asiakkaita yhä enemmän. Vuoden 2015 aikana OmaWatti energiatietopalveluun oli kirjautunut yli 17 500 käyttäjää ja omia käyttötietoja käytiin katsomassa 380 000 kertaa.

Lähivuosien kehitysnäkymiä

Vuonna 2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki edellyttää maaseudulla toimivilta sähköverkkoyhtiöiltä, kuten meiltä, erittäin suuria investointeja sähkön toimitusvarmuuteen. Lain tavoitteiden toteuttamiseksi PKS Sähkönsiirron on kaapeloitava toimialueen kaikkien taajamien keskijänniteverkot vuoden 2019 loppuun mennessä. 2020-luvulla toimitusvarmuusinvestointien painopiste siirtyy haja-asutusalueelle. Jatkamme myös suunnitelmallisesti vuonna 2012 aloitettua johtokatujen vierimetsien hoitoa, joiden avulla voimme vähentää merkittävästi myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamia häiriöitä. Tulemme julkistamaan myös uusia sähköisiä palveluja asiakkaillemme. Ensi vuoden aikana otamme muun muassa käyttöön nettipalvelun, jonka avulla asiakkaat voivat paikantaa tonttinsa kartalta ja katsoa, paljonko sähköliittymä kyseiselle paikalle tulisi maksamaan. Häiriöviestinnässä otamme käyttöön mobiilipalvelun, jonka avulla asiakkaat ja tiellä liikkujat saavat välitettyä vikaan liittyvää informaatiota käyttökeskukseen. Häiriöviestintää tukevaa Katkot-palvelua kehitetään siten, että asiakkaat saavat täsmällisempää tietoa korjausaikataulusta ja häiriön päättymisestä. Samoin lähivuosien tavoitteena on, että asiakkaat voivat katsoa, missä verkostotöitä on suunnitteilla tai meneillään.

Liiketoiminnan keskeisiä painopistealueita olivat

  • Toimitusvarmuuden parantaminen.
  • Uusien sähköisten palvelujen kehittäminen asiakkaille.
  • Häiriönkorjaukseen tehostaminen edelleen.
  • Verkostotöiden kustannustehokkuuden parantaminen edelleen.

PKS Sähkönsiirto Oy:n talousluvut 2015

  2015 2014
Liikevaihto milj. euroa 80,0 78,9
Liikevoitto milj. euroa 7,7 11,8

Luotettavaa sähköverkkopalvelua

PKS Sähkönsiirto Oy (PKSS) ylläpitää ja kehittää sähkön jakelun toimitusvarmuutta toimialueellaan yhteistyössä eri palveluntuottajien kanssa. Hyvä valmius häiriöiden korjaukseen on olennainen osa palvelua. Ylläpidettävän jakeluverkoston kokonaispituus on 21 567 kilometriä. Jakeluverkostossa on 9 195 muuntamoa ja 35 sähköasemaa. Jakeluverkkoomme liitettyjä sähkönkäyttöpaikkoja oli vuoden lopussa 88 578. Yhtiö vuokraa sähköverkon liiketoimintaansa varten emoyhtiö PKS:ltä.