Vuosikertomus 2016
Vuosikertomus 2016
PKS Sähkönsiirto
PKS Sähkönsiirto

Taajamien maakaapeloinnilla kohti yhä varmempaa sähkönjakelua

PKSS siirsi vuonna 2016 asiakkailleen sähköenergiaa 1 135 gigawattituntia, mikä on 5,2 prosenttia edellisvuotista enemmän. Sähkönsiirtomäärän kasvun keskeisin syy oli edellistä vuotta kylmempi tammikuu. Heikko taloustilanne näkyi myös sähköliittymien kysynnässä.  Vuoden aikana myytiin 239 uutta sähköliittymää, mikä oli noin 17 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Sähkönjakelun häiriöiden suhteen vuosi oli kaksijakoinen: myrskyjä oli hieman tavanomaista vähemmän, mutta sen sijaan tykkylumihäiriöt kurittivat sähkönjakelua keskimääräistä enemmän.

Maakaapelointiurakka puolivälissä

Sähkömarkkinalaki velvoittaa verkkoyhtiöt laittamaan toimitusvarmuutensa vuoteen 2028 mennessä sellaiseen kuntoon, että sähkökatkokset eivät missään olosuhteissa ylitä taajamissa kuutta ja haja-asutusalueilla 36 tuntia. Samalla asiakkaiden voimakas toive on, että investoinnit pitäisi pystyä toteuttamaan mahdollisimman alhaisilla siirtohinnoilla. Lain edellyttämä sähköverkon uusiminen maksaa PKS Sähkönsiirto Oy:n jakelualueella lähes 30 miljoonaa euroa joka vuosi, eli investoimme sähköverkkoon noin 350 euroa per vuosi jokaista asiakasta kohti. Vuoden 2016 lopussa säävarman verkon piirissä oli 25% asiakkaistamme eli 22 000 sähkön käyttäjää.

Vuoden 2016 lopussa säävarman verkon piirissä oli 25% asiakkaistamme eli 22 000 sähkön käyttäjää.

Tehokas, mutta samalla kallis keino toimitusvarmuuden parantamiseen on taajamien maakaapelointi. Vuonna 2016 kaapeloitiin sähköverkkoa Hammaslahdessa, Juuassa, Kaavilla, Kesälahdella, Kiteellä, Lehmossa, Lieksassa, Liperissä, Tohmajärvellä ja Uimaharjussa yhteensä 114 kilometriä. Sähkön toimitusvarmuutta parannettiin myös haja-asutusalueella 40 kilometrin johto-osuudella siirtämällä keskijänniteilmajohtoja tien varteen ja kaapeloimalla johtohaaroja 1000 voltin johtorakenteella. Toimitusvarmuuden parantamiseen investoitiin yhteensä 26 miljoonaa euroa. Toimitusvarmuutta parannettiin myös hoitamalla johtokatujen vierimetsiä 460 kilometrin johto-osuuksilla. Vierimetsien hoito toteutettiin erittäin hyvässä yhteistyössä Metsänhoitoyhdistyksen ja metsänomistajien kanssa. Hoitotyöt työllistävät myös lukuisia paikallisia metsäalan palveluyrityksiä.

Lumikuormat ja voimakkaat, laajat myrskyt kurittivat sähkönjakelua vuoden aikana keskimääräistä useammin. Vaikka häiriönhoitoa on kehitetty yhdessä palveluntuottajien kanssa yhä tehokkaammaksi, niin vuoden aikana maksettiin yli 12 tunnin katkoksista vakiokorvauksia yli 7 000 asiakkaalle yhteensä vajaat 580 000 euroa. Elokuun loppupuolella puhaltanut Rauli-myrsky oli vaikutuksiltaan vuoden suurin ja katkaisi sähköt enimmillään liki 17 000 asiakkaalta.

Tykkylumi jälleen talven riesana

Joulukuussa puihin ja johtoihin kertynyt lumi ja jää vaikeuttivat sähkönjakelua laajoilla alueilla. Sähkölinjoja kohti kallistuneita puita paikannettiin helikopterin avulla ja ennakoivaa häiriönhoitoa tehtiin laajamittaisesti lentohavaintojen perusteella. Sähkönjakelun häiriötilanteisiin varautuminen ja häiriöiden hoito sujuivat hyvin Enerke Oy:n kanssa tehdyn häiriönhoitomallin mukaisesti. Yhteisenä tavoitteena on kehittää edelleen ennakoivaa varautumista ja suunnitelmallista toimintaa häiriötilanteissa jatkuvan parantamisen menetelmällä. PKS Sähkönsiirron oma henkilöstö osallistui aktiivisesti häiriöiden hoitoon. Myös metsäpalvelu-urakoitsijoiden käyttö häiriönhoidossa tehostui kuluneena vuonna.

Investointien kohdistuminen (milj. euroa)

[supsystic-table-diagram id=’7′]

Lähivuosien kehitysnäkymiä

Vuonna 2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki edellyttää maaseudulla toimivilta sähköverkkoyhtiöiltä, kuten meiltä, erittäin suuria investointeja sähkön toimitusvarmuuteen. Lain tavoitteiden toteuttamiseksi PKS Sähkönsiirron on kaapeloitava toimialueen kaikkien taajamien keskijänniteverkot vuoden 2019 loppuun mennessä. 2020-luvulla toimitusvarmuusinvestointien painopiste siirtyy haja-asutusalueelle. Jatkamme myös suunnitelmallisesti vuonna 2012 aloitettua johtokatujen vierimetsien hoitoa, joiden avulla voimme vähentää merkittävästi myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamia häiriöitä.

Tulemme myös julkistamaan lisää uusia sähköisiä palveluja asiakkaidemme käyttöön. Ensi vuoden alkupuolella otamme käyttöön nettipalvelun, jonka avulla asiakkaat voivat paikantaa tonttinsa kartalta ja katsoa, paljonko sähköliittymä kyseiselle paikalle tulisi maksamaan. Sähköurakoitsijoiden ja PKS Sähkönsiirto Oy:n väliseen yhteydenpitoon otamme käyttöön sähköisen palvelukanavan, jonka avulla urakoitsijat voivat tilata mittaukseen ja liittymän kytkentään liittyviä töitä 24/7. Lähivuosien tavoitteena on myös, että asiakkaat voivat katsoa, missä verkostotöitä on suunnitteilla tai meneillään.

NBS (Nordic Balance Settlement)

Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden kehitys ja integroiminen edellyttävät eri maiden taseselvitysmallien harmonisointia. Suomi, Ruotsi ja Norja ovat yhteispohjoismaisen taseselvitysmallin (NBS) takana. Uuden taseselvitysmallin tarkoituksena on luoda yhtenäiset normit taseselvitykselle kyseisissä maissa. Uusi taseselvitysmalli tulee muuttamaan käytäntöjä Suomen taseselvityksessä ja se tullaan ottamaan käyttöön toukokuussa 2017 aikana. PKSS on tehnyt vuosien 2015 – 2016 aikana NBS:n edellyttämät tietojärjestelmähankinnat ja valmistautunut prosessimuutoksiin. Testaustyö tulee jatkumaan vuoden 2017 aikana aina uuden taseselvitysmallin käyttöönottoon saakka.

Liiketoiminnan keskeisiä painopistealueita olivat

  • Toimitusvarmuuden parantaminen.
  • Uusien sähköisten palvelujen kehittäminen asiakkaille.
  • Häiriönkorjaukseen tehostaminen edelleen.
  • Verkostotöiden kustannustehokkuuden parantaminen edelleen.

PKS Sähkönsiirto Oy:n talousluvut 2016

  2016 2015
Liikevaihto milj. euroa 76,8 80,0
Liikevoitto milj. euroa 7,7 7,7

Luotettavaa sähköverkkopalvelua

PKS Sähkönsiirto Oy (PKSS) ylläpitää ja kehittää sähkön jakelun toimitusvarmuutta toimialueellaan yhteistyössä eri palveluntuottajien kanssa. Hyvä valmius häiriöiden korjaukseen on olennainen osa palvelua. Ylläpidettävän jakeluverkoston kokonaispituus on 21 567 kilometriä. Jakeluverkostossa on 9 195 muuntamoa ja 35 sähköasemaa. Jakeluverkkoomme liitettyjä sähkönkäyttöpaikkoja oli vuoden lopussa 88 578. Yhtiö vuokraa sähköverkon liiketoimintaansa varten emoyhtiö PKS:ltä.