Vuosikertomus 2016
Vuosikertomus 2016
PKS sähköntuotanto
PKS sähköntuotanto

Normaalilla tavalla epänormaali vuosi

Kun tarkastellaan vesivoimalaitosten vuosituotantoja pidemmällä aikavälillä, voidaan todeta niiden poikkeavan toisistaan yllättävän vähän. Sen sijaan vaihtelut vuodeaika- ja varsinkin kuukausitasolla ovat suuria. Kertomusvuonna oli alkuvuoden tuotanto pitkän ajan keskiarvon yläpuolella, kuten myös kevät. Tulvat saapuivat aikaisin ja kestivät hyvin lyhyen aikaa. Alkukesän kuiva ajanjakso ennakoi heikkoa vesivuotta, kunnes kesän runsaat sateet palauttivat tilanteen normaaliin. Kuiva loppusyksy antoi viitteitä vähäisestä vesitilanteesta seuraavalle vuodelle, kunnes vuoden lopussa alkaneet sateet saattelivat koko vuoden tuotantomäärä noin kymmenen prosenttia keskiarvoa korkeammalle, 216 miljoonaan kilowattituntiin. 

Voimalaitoksemme sijaitsevat joko Vuoksen vesistöalueella tai Jänisjoen vesistöalueella. Tuotantomääräisesti Vuoksen vesistöalue on yli nelinkertainen verrattuna Jänisjoen alueeseen. Poikkeuksia kuitenkin on, kuten 2016. Viime vuonna Jänisjoen laitoksien keskiarvotuotanto oli lähes viidenneksen suurempi kuin 2015, vastaavasti Vuoksen alueella keskiarvotuotannot laskivat hivenen. Lukuisat ukkosrintamat toivat mukanaan runsaat paikallisia sateita, jotka kasvattivat alueen kokonaistuotantoa enemmän kuin muualla. Kolikolla on kuitenkin kääntöpuolensa, ukkosen aiheuttamat laitoshäiriöt kasvoivat lähes samassa suhteessa.

Voimalaitoksia korjattiin ahkerasti

Maaliskuussa 2016 aloitimme Puntarikosken vesivoimalaitoksella rakennustyöt ja heti tulvakauden jälkeen patosillan peruskunnostus. Molemmat toimenpiteet toteutettiin laitoksen ollessa tuotannollisessa käytössä koko ajan. Ilman yllätyksiä ei uusintaprojektin ensimmäinen vaihe kuitenkaan toteutunut, niinpä valmistuminen siirtyikin aina syyskuun loppuun saakka.

Tulevana kesänä Puntarikosken nykyinen koneisto pysäytetään lopullisesti ja uuden laitteiston asennukset alkavat.

Itsenäinen Suomi täyttää tänä vuonna 100 vuotta, jolloin myös Puntarikosken vesivoimalaitos viettää myös merkkivuottaan. Nykyisen koneiston asennukset aloitettiin heinäkuussa 1957 ja laitos otettiin tuotannolliseen käyttöön 31.12.1957. Tulevana kesänä 29.5.2017, lähes 60 vuotta myöhemmin, nykyinen koneisto pysäytetään lopullisesti ja uuden laitteiston asennukset alkavat. Uusittu laitos pyritään saamaan tuotantoon marraskuun 2017 loppuun mennessä. Puntarikosken projektin toisen vaiheen loppuunsaattaminen on tulevan vuoden projekteista merkittävin. Muita pienempiä projekteja ovat kesän ja alkusyksyn aikana toteutettavat Kuokkastenkosken tulvaluukun ja patosillan peruskunnostus, Saarioon varavoimakoneen hankinta sekä Vihtakosken jäähdytysjärjestelmän uusinta.

Sähköntuotanto-yksikkö ylläpitää, käyttää ja kehittää yhtiön vesivoimalaitoksia sekä niihin liittyviä toimintoja siten, että voimalaitosten tuotanto ja arvo säilyvät suunnitelulla tasolla. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy omistaa yhdeksän vesivoimalaitosta sekä Pielisjoessa sijaitsevasta Kuurnan Voima Oy:n vesivoimalaitoksesta 89 prosenttia. Vesivoimalaitosten keskimääräinen vuosituotanto on yhteensä 195 miljoonaa kilowattituntia.