Vuosikertomus 2017
Vuosikertomus 2017

Palvelun laadun kehittäminen keskiössä

Enerke Oy:n ja tytäryhtiömme SLT-Consults Oy:n asema kotimaisena sähkön jakelujärjestelmien tuottajana verkkoyhtiöille ja teollisuudelle vahvistui vuoden 2017 aikana. Asiakaskokemuksen kehittäminen kaikilla osa-alueilla nousi keskeiseen rooliin ja molemmissa yhtiöissä toteutettiin toiminnan laadun auditointi RALA-sertifioinnin mukaisesti. Asiakkaidemme antamat myönteiset palautteet toiminnastamme vahvistavat käsitystämme siitä, että satsauksia palvelujen kehittämiseen kannattaa jatkaa.

Kattava vikapalvelu turvaa sähköntoimitusta

Lähes koko vuosi 2017 oli sähkön jakelun häiriöiden osalta varsin häiriötön. Joulun tienoilla alkaneet yhtiön historian pahimmat tykkylumihäiriöt muuttivat tilanteen kuitenkin täysin. Sääolosuhteet olivat erittäin otolliset lumen kertymiselle puihin ja tilanne jatkui kriittisenä vuodenvaihteeseen saakka. Linjoille kaatuneita puita, pudonneita oksia ja latvuksia ja muita vikapaikkoja kartoitettiin helikoptereiden avulla useita tuhansia. Sähköttömiä talouksia oli enimmillään noin 16 000 ja vikojen korjaamista hidastivat toistuvat lumisateet ja nollan vaiheella kieppunut lämpötila. Helikoptereiden käyttöä rajoittivat myös heikot lentokelit. Sähkökatkot venyivätkin joiden asiakkaiden kohdalla usean vuorokauden mittaisiksi.

Vuoden vaihteen suurhäiriö koesti vianhoitokykymme varsin perusteellisesti

Janne Huotari

Vikojen kimpussa oli koko henkilökunta ja lisätyövoimaa saatiin myös muun Suomen verkonrakennusyhtiöistä. Ratkaiseva apu oli myös neljästä helikopterista ja metsäkoneista, joita käytettiin menestyksellä kaikkein pahimmilla vika-alueilla. Käytimme myös runsaasti metsäpalvelu-urakoitsijoita asentajien apuna puiden raivaamisessa. Suurhäiriö koesti vianhoitokykymme siis varsin perusteellisesti. Olosuhteisiin nähden ja saamamme palautteen perusteella onnistuimme tässä vaativassa urakassa kuitenkin hyvin. Avaintekijänä onnistumisessa olivat motivoitunut oma henkilöstö ja tiivis sekä avoin yhteistyö tilaajaorganisaation kanssa. Merkityksellistä oli myös onnistunut häiriön ennakointi ja oikea-aikainen resurssien varaaminen.

Merkittäviä kehityksen painopisteitä vuonna 2017

Enerken ja SLT:n johtamisjärjestelmät uudistettiin ja toiminnan johtamisjärjestelmä auditoitiin. Johtamisjärjestelmän toiminnallisuuden sisäistämistä jatkettiin koko henkilöstölle ja sen mukainen toiminta jalkautettiin uudeksi organisaatioksi 1.8.2017 alkaen. Enerke vahvisti suunnitteluosaamistaan ostamalla elokuussa PKS Sähkönsiirto Oy:ltä sähköverkkojen rakennuttamisen verkostosuunnittelun ja verkkotietojen ylläpidon liiketoiminnat. Kaupan myötä Enerkelle siirtyi PKSS:ltä viisi kokenutta sähköverkkojen osaajaa. Liiketoimintakaupan myötä ja auditoinnin ansiosta yhtiöt pystyvät tarjoamaan palveluja enstistä laajemmalle asiakaskunnalle. Merkittävin etu näistä on kuitenkin asiakkaiden saama parempi kokonaispalvelu. Ajoneuvokaluston uusimista jatkettiin systemaattisesti vuonna 2016 tehdyn päätöksen mukaisesti. Näillä kaikilla toimilla olemme saaneet tehostettua resurssien käyttöä ja kehitettyä palvelujen toimtusprosessejamme.

Talousluvut 2017

Myönteisen kehityksen myötä sekä Enerken että SLT:n liikevaihto kohosivat historian korkeimmalle tasolle ja myös liikevoitto oli molempien osalta hyvällä tasolla. Tulokset edustavat toimialan vertailussa maan parhaimmistoa.

Enerke Oy

  2017 2016
Liikevaihto milj. euroa 32,1 27,8
Liikevoitto milj. euroa 3,67 2,94

SLT-Consults Oy

  2017 2016
Liikevaihto milj. euroa 3,98 2,97
Liikevoitto milj. euroa 0,37 0,36

Toiminnan painopisteet vuonna 2018

• Asiakastyytyväisyyden pitäminen korkealla tasolla.
• Liikevaihdon kasvattaminen ja kannattavuuden pitäminen saavutetulla hyvällä tasolla kasvattamalla palveluiden myyntiä ja lisäämällä uusien asiakkaiden määrää.
• Säilyttää selkeä ykköstoimittajan asema päämarkkina-alueella kilpailukyisen hinnoittelun ja erinomaisen palvelun avulla.
• Jatketaan johtamisjärjestelmän jalkauttamista käytännön toimintaan ja noudatetaan jatkuvan parantamisen periaatetta.

Tehtävämme on tuottaa verkostourakointipalveluja, joiden avulla asiakkaamme voivat varmistaa häiriöttömän toiminnan paikasta ja ajasta riippumatta. Tavoitteemme on kehittää palvelujamme edelleen niin, että palveluvalikoimamme kattaa koko sähkölaitteistojen ja sähkönjakeluverkkojen elinkaaren. Toimintamme painopiste on verkostourakoinnin palveluissa sähköverkkoyhtiöille, kunnille, kaupungeille ja teollisuuden sekä kaupan toimintasektoreille.