Vuosikertomus 2017
Vuosikertomus 2017
Pohjois-Karjalan Sähkö vuosikertomus 2017 - vastuullisuus
Pohjois-Karjalan Sähkö vuosikertomus 2017 - vastuullisuus

Kuurnaan suunnitteilla merkittävä hanke järvilohen pelastamiseksi

Kuurnan Voima Oy on jätti syyskuussa Aluehallintovirastoon lupahakemuksen Kuurnan tulvauoman kunnostamiseksi erittäin uhanalaisen järvilohen lisääntymis- ja poikastuotantoalueeksi. Kilometrin pituisesta tulvauomasta on mahdollista rakentaa koko Saimaan vesistön merkittävin Saimaan järvilohen lisääntymisalue ja Kuurnan Voima Oy haluaa osaltaan olla mukana toteuttamassa tätä projektia. Lupapäätöstä odotetaan vuoden 2018 keväällä ja hanke valmistuisi vuoden 2019 loppuun mennessä.

Kasvatusalue mahdollistaisi toteutuessaan järvilohen luonnollisen elinkierron Pielisjoen ja Saimaan välillä ensimmäistä kertaa lähes 50 vuoteen

Hanke mahdollistaisi toteutuessaan järvilohen luonnollisen elinkierron Pielisjoen ja Saimaan välillä ensimmäistä kertaa lähes 50 vuoteen. Kuurnan tulvauoma on järvilohen alkuperäistä lisääntymisaluetta ja se tulisi tarvitsemaan toimiakseen jatkuvan, 35 m3/s suuruisen vedenjuoksutuksen uomaan. Tätä varten uoman patoluukun rakenteisiin on suunniteltu pienvesivoimala, jonka teho olisi noin kaksi megawattia. Pienvesivoimalan rakentamisen ja kalataloudellisten kunnostustöiden kustannusarvio on yhteensä noin 6-7 miljoonaa euroa.

Pienvesivoimalaitos turvaa lisääntymisalueen vedensaannin

Poikastuotantoalueen suunniteltu virtaama on 35 kuutiometriä sekunnissa ja sen tuotantoarvo on noin 600 000 euroa vuodessa. Hankkeen toteuttamisen mahdollistaa uuden pienvesivoimalaitoksen rakentaminen tulvauoman yhteyteen niin, että poikastuotantoalueelle johdettava virtaama saadaan hyödynnettyä sähkön tuotannossa. Tulvauomaan rakennettavan pienvoimalan avulla pystytään virtaavasta vedestä tuottamaan sähköä, sekä lisäksi hyödyntämään kevättulvien vedet sähköntuotantoon niin, että juoksutettavasta vedestä ei synny merkittäviä lisäkustannuksia. Ilman pienvesivoimatuotantoa yhtälö olisi taloudellisesti mahdotonta toteuttaa. Kuurnan voimalaitosten tuotantojen yhteismäärä sekä Pielisjoen virtaama säilyisivät nykyisellään, eikä hankkeen toteutuksella olisi vaikutuksia Kuurnan ylä- eikä alapuoliseen vesistöön. Kuurnan Voiman osallistumispanostus suojeluhankkeeseen olisi näin pienvesivoimalaitoksen investointi eli noin 4 miljoonaa euroa.

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy on mukana valtakunnallisessa energiatehokkuussopimuksessa, joka kattaa vuodet 2017-22. Sopimustoiminnalla saavutettavat energiansäästöt tukevat Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja helpottavat myös kansallisia tavoitteita uusiutuvan energian käytön lisäämisestä.

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n tavoitteena on viedä konsernin ympäristöpäämäärät toimintasuunnitelmiin ja käytännön toimintaan. Näitä periaatteita noudattavat koko konsernin lisäksi myös aliurakoitsijat ja yhteistyökumppanit. Ympäristöpäämääriin liittyvien toimenpiteiden suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa kukin liiketoimintayksikkö erikseen ja toteutumista seurataan vuosittain konsernin toiminnansuunnittelun yhteydessä.