Vuosikertomus 2023
Vuosikertomus 2023

Liiketoimintamme kasvoi merkittävästi

Vuoden 2023 aikana valmistuneiden töiden määrä oli historiamme suurin, ja saavutimme ensimmäistä kertaa 70,1 M€:n liikevaihdon. Projektimyyntimme onnistui hyvin verkko- ja sähköasemahankkeissa, jossa onnistuttiin kasvattamaan myyntiä erityisesti tietoliikenneverkkojen ja sähköasemien rakentamisessa. 

Liikevaihdon kasvu ei kuitenkaan samassa suhteessa kasvattanut liikevoittoamme, joten emme saavuttaneet budjetoitua tulosta. Liikevaihtoamme kasvattivat edellisen vuoden työt, jotka valmistuivat esimerkiksi materiaalien saatavuushaasteiden vuoksi vuoden 2023 puolella. Näiden siirtyneiden töiden kustannustehokkuus oli huonolla tasolla, ja ne heikensivät myyntikatettamme. Vuoden 2023 liikevoitto oli kuitenkin hyvällä tasolla.

Talouden avainluvut

  Enerke Oy
  2023 2022
Liikevaihto milj. euroa 70,1 52,5
Liikevoitto euroa 311 959 682 935

Projektimyyntimme onnistui hyvin verkko- ja sähköasemahankkeissa, jossa onnistuttiin kasvattamaan myyntiä erityisesti tietoliikenneverkkojen ja sähköasemien rakentamisessa.

Kohti turvallisempaa ja vastuullisempaa toimintaa

Turvallisuudessa olemme jo usean vuoden ajan pystyneet alentamaan tapaturmataajuuttamme. Emme ole kuitenkaan vielä saavuttaneet nolla tapaturmaa -tavoitettamme. Pystymme vielä parantamaan esimerkiksi syksyisten työolosuhteiden riskien arviointia, koska viime vuosina työtapaturmia on sattunut eniten syksyisin. Meidän tulee myös vielä kehittää yhteistyössä kumppaneidemme kanssa työturvallisuusriskien havainnointia ja yleistä turvallisuutta. 

Olemme jatkaneet merkittäviä panostuksiamme kestävää kehitykseen. Vuoden 2024 aikana tulemme muuttamaan toimintaamme entistä vastuullisemmaksi vaatimusten kiristyessä. Pyrimme löytämään asiakasyritystemme kanssa tehokkaimmat keinot vastuullisuuden edistämiseksi. Tavoitteenamme on omalta osaltamme auttaa yhteiskuntamme siirtymistä kohti ilmastoneutraaliutta. 

Henkilöstömme on tärkein voimavaramme

Olemme määrätietoisesti hakeneet maltillista mutta kannattavaa kasvua. Kasvua on kuitenkin jarruttanut työvoiman saatavuuden haasteet. Haasteena on kuitenkin ollut riittävän henkilöstön rekrytointi. Suomessa investoidaan tällä hetkellä paljon sähkön tuotantoon ja sen seurauksena siirtoverkkoja myös vahvistetaan. Tämän ansiosta koko energiateollisuuden toimialan työpaikkojen määrä on ollut viime vuosina kasvussa, ja kilpailu sähköalan ammattilaisista on tiukentunut. Enerken positiivinen työnantajakuva ja vetovoimatekijät ovat kuitenkin voimavarojamme, joiden avulla kasvatimme henkilömääräämme 17 henkilöllä vuoden 2023 aikana. Jatkamme edelleen aktiivista ja määrätietoista yhteistyötä oppilaitosten kanssa, millä pyrimme turvaamaan energia-alan työntekijöiden riittävän saatavuuden myös tulevaisuudessa. Työtyytyväisyyttä, ja -hyvinvointia kehitämme jatkuvasti tiiviissä yhteistyössä koko henkilöstömme kanssa. 

Tulevaisuuden näkymät

Kansainvälinen epävakaus heijastuu myös Suomeen ja se vaikuttaa toimialamme turvallisuuteen. Työskentelemme kriittisen infran parissa ja työmme on yhteiskunnallisesti merkittävää, joten työtämme seurataan ja valvotaan tulevaisuudessa entistä tarkemmin. Päivittäisessä arjessamme työturvallisuusriskien rinnalle nousee mm. tietoturvallisuuteen ja fyysiseen turvallisuuteen liittyvät riskit. 

Epävakaus voi aiheuttaa myös yllättäviä muutoksia materiaalien hintoihin sekä heikentää hetkellisesti raaka-aineiden saatavuutta. Nämä voivat vaikuttaa myös tuotteiden saatavuuteen. Kaikki edellä mainitut asiat vaikeuttavat uusien tarjousten hinnoittelua.  

Energiaviraston loppuvuodesta 2023 julkaisemat uudet valvontamenetelmät vuosille 2024–2031 saavat jakeluverkkoyhtiöt harkitsemaan omaa ansaintamalliaan. Tämän seurauksena verkkoyhtiöt voivat vähentää investointeja sähköverkkoihin ja tällöin se pienentäisi myös palvelusektorin työllisyyttä. Uuden valvontamallin vaikutukset esimerkiksi investointeihin voivat näkyä meilläkin vuoden 2024 lopussa ja etenkin vuoden 2025 aikana. Kuluvana vuonna on tärkeää havainnoida, millaisia päätöksiä asiakasyrityksemme tekevät ja huomioida ne meidän omassa strategiasuunnittelussamme tuleville vuosille. 

Keskeiset kehityksen painopisteet vuonna 2024 

  • Palvelujen myynnin maltillinen kasvattaminen, tarkkaillaan uusien valvontamenetelmien vaikutuksia asiakkaiden käyttäytymiseen.
  • Projektitoiminnan kehittäminen
  • Kumppanuuksien johtaminen ja hankinnan prosessien kehittäminen
  • Henkilöstön veto- ja pitovoiman kehittäminen vahvistamalla osaamisen ja perehdytyksen osa-alueita
  • Enerke laadun määrittely, jotta asiakastyytyväisyys pysyy jatkossakin korkealla tasolla
  • Toimintamme ohjaaminen vastuullisemmaksi ja valmius CSRD-raportointiin
  • Pohjois-Karjalan alueella panostetaan erityisesti PKS-konsernin palveluihin

 

Janne Huotari
toimitusjohtaja
Enerke Oy

Tehtävämme on tuottaa sähkönjakelujärjestelmien ja tietoliikenneverkkojen palveluja, joiden avulla asiakkaamme voivat varmistaa häiriöttömän toiminnan ajasta ja paikasta riippumatta. Tavoitteemme on kehittää palveluvalikoimaamme niin, että se kattaa koko sähkölaitteistojen, sähköjakelu- ja tietoliikenneverkkojen elinkaaren.

Haluamme tuottaa palveluja kaikille meneillään olevan energiamurroksen osapuolille.