Vuosikertomus 2023
Vuosikertomus 2023

PKS Sähkönsiirrolla muutosten vuosi

PKS Sähkönsiirto Oy:n vuosi 2023 oli muutosten vuosi. Yhtiön toimitusjohtaja vaihtui elokuussa, kun uutena toimitusjohtajana aloitti Sami Kervinen. Sähkömittareiden vaihtoprojektissa otettiin ensimmäiset askeleet kohti tulevaisuuden mittarointipalveluja. Lisäksi luotiin käyttökeskustoimintoihin uutta toimintamallia.

Korona, Venäjän aloittama hyökkäyssota ja yleinen inflaatio vaikuttivat suuresti sähkön käyttöön. Asiakkaamme säästivät sähköä ja liittymiä myytiin aikaisempaa vähemmän. Sähköenergian korkea hinta puolestaan piti aurinkopaneelien kysynnän korkealla. Varauduimme mahdolliseen sähköpulaan tarkentamalla suunnitelmiaan, kehittämällä tietojärjestelmiään ja harjoittelemalla.

Kaiken tämän keskellä  pystyimme myös rakentamaan uutta sähköverkkoa, toteuttamaan monia kehittämishankkeita sekä hoitamaan sähköverkossa olleet häiriöt.

Sähkön kulutus laskussa, aurinkopaneelien määrä kasvussa

Siirsimme asiakkaillemme sähköenergiaa yhteensä 935,9 gigawattituntia. Määrä on 8 prosenttia edellistä vuotta vähemmän. Muutos johtui pääasiassa siitä, että asiakkaat säästivät sähköä, koska energian hinta oli korkealla. Lisäksi alkuvuoteen ajoittui lämmin ajanjakso, jolloin asuntojen lämmittämiseen ei tarvittu niin paljon sähköä. Myös aurinkopaneelien lisääntyminen näkyi sähkön kulutuksen pienenemisenä.

Möimme uusia sähköliittymiä vuoden aikana 151 kappaletta, mikä oli 11 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Aurinkopaneelien suosio jatkui edelleen tasaisena.

Jakeluverkkoon liitettiin yhteensä 681 uutta aurinkosähköjärjestelmää. Liitettyjen aurinkosähköjärjestelmien määrä oli 12 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Kaikkiaan aurinkosähköjärjestelmiä oli jakeluverkossa vuoden lopussa 2 710 kappaletta ja niiden aurinkotuotannon nimellisteho oli 21,3 megavolttiampeeria.

Vastaamme oman jakeluverkon sähkön mittaustietojen päivittäisestä lukemisesta ja välittämisestä sähkömarkkinaosapuolille eli sähkön myyjille, asiakkaille ja tasevastaaville.

Käyttöpaikkoja oli vuoden 2023 lopussa kaikkiaan 87 356 kappaletta.

Urakkaviestintää kehitetään

Säppi-mobiilisovelluksen kehittämistä jatkettiin ja palveluun tuotiin uusia ominaisuuksia. Säpillä oli vuoden lopussa yli 10 000 käyttäjää.

Julkaisimme vuoden aikana 42 uutista ja tiedotetta. Sosiaalisen median kanavissa jatkettiin säännöllisten videosarjojen tuotantoa. Videoilla oli kaikkiaan yli miljoona katselukertaa.

Uudistimme asiakkaiden käytössä olevaa Urakkakartta-palvelua ja kehitimme uusia toimintamalleja rakennusurakoiden viestintään. Urakkaviestinnän kehittämistyötä jatketaan vuonna 2024.

Sähköverkkoa 260 metriä asiakasta kohden

Jakeluverkonhaltijana PKS Sähkönsiirron tehtävänä on ylläpitää ja kehittää sähkönjakelun toimitusvarmuutta Pohjois-Karjalassa ja Koillis-Savossa. Tätä työtä yhtiö tekee yhteistyössä useiden eri palveluntuottajien kanssa. Olennainen ja erottamaton osa palvelua on hyvä valmius sähköverkossa sattuvien häiriöiden korjaamiseen.

PKS Sähkönsiirron jakeluverkoston kokonaispituus oli vuoden lopussa 22 489 kilometriä. Suoraksi kartalle vedettynä sähköverkko yltäisi Joensuusta Uuteen-Seelantiin ja vielä useamman tuhat kilometriä takaisinkin. Jokaista asiakasta kohden sähköverkkoa on noin 260 metriä. Sähköverkossa on kaikkiaan 35 sähköasemaa sekä 9 259 muuntamoa. Keskijänniteverkosta on kaapeloitu maan alle 14,5 prosenttia ja pienjänniteverkosta 33,0 prosenttia. Muu osa verkosta on ilmajohtoa.

PKS Sähkönsiirron verkko on yksi toimialueen infrastruktuurin valtateistä. Se mahdollistaa asumisen, yrittämisen ja elämisen juuri siellä, missä yhtiön asukkaat haluavat – joko kaupunkitaajamassa tai erämaan rauhassa.

Uutta verkkoa 634 kilometriä

Valtaosa toimialueesta sähköistettiin reilut 50 vuotta sitten. Nyt alueelle rakennetaan toisen sukupolven sähköverkkoa, josta tulee säävarma tulevaisuuden mahdollistaja.

Uudistustyö aloitettiin vuonna 2013 ja se valmistuu 2036. Tuolloin PKS Sähkönsiirron verkko täyttää sähkömarkkinalain toimitusvarmuuteen liittyvän 6/36-tunnin velvoitteen. Käytännössä se tarkoittaa, että myrskyt ja lumikuormat eivät silloin aiheuta taajamissa yli kuuden eikä haja-asutusalueilla yli 36 tunnin keskeytyksiä.

Sähköverkon uusiminen maksaa vuosittain noin 30 miljoonaa euroa. Asiakasta kohden verkon rakentamiseen käytetään lähes 350 euroa vuodessa. Urakat työllistävät vuosittain noin 300 henkilötyövuoden verran.

Vuonna 2023 verkostoinvestointien painopiste suuntautui haja-asutusalueiden sähköverkon uusimiseen. Haja-asutusalueella uusittiin 20 kilovoltin runkojohtoja maakaapeloimalla ja siirtämällä metsissä kulkevia ilmajohtoja teiden varsille, missä ne ovat helpommin huollettavissa. Osa 20 kilovoltin johtohaaroista uusittiin yhden kilovoltin maakaapelirakenteilla.

Uudistustöiden yhteydessä vapautui metsänkasvulle yli sata hehtaaria maapohjaa, kun metsässä kulkevaa keskijänniteverkon ilmajohtoa siirrettiin kaapeliksi maan alle.

Vuoden 2023 verkostoinvestoinnit olivat yhteensä 39,1 miljoonaa euroa. Tuolla summalla rakennettiin uutta sähköverkkoa kaikkiaan 634 kilometriä.

Sähköverkon uudistamisen lisäksi uudistimme vuoden aikana Polvijärven ja Saarion sähköasemat sekä Enon ja Uskalin sähköasemien päämuuntajat.

PKS Sähkönsiirron investoinnit vuonna 2023

Investointikohteet M€
Uusien liittymien rakentaminen 1,4
Sähköasemat 2,9
Verkoston perusparannus 34,9

Häiriöiden osalta vuosi oli rauhallinen

Sähkönjakelun häiriöiden osalta vuosi 2023 oli kokonaisuudessaan kohtalaisen rauhallinen. Keski- ja pienjännitevikojen määrä pieneni kolmasosalla edelliseen vuoteen verrattuna.

Sähkönjakelun suurhäiriöitä sattui vuonna 2023 yli puolet vähemmän kuin 2022. Suurhäiriötilanteet olivat vaikutuksiltaan pienempiä.

Varauduimme myös mahdollisen valtakunnallisen sähköpulan varalle. Yhtiö ylläpiti valmiuttaan ja kykyään rajoittaa sähkön käyttöä mahdollisen sähköpulan aikana. Varautumisen myötä ylläpidettiin sekä päivitettiin suunnitelmia ja tietojärjestelmiä sekä harjoiteltiin kiertävien sähkökatkojen tekemistä.

Tunnista varttiin

Vuonna 2024 jatkamme sähköverkon uudistamista toimitusvarmaksi taajamien ulkopuolella. Päivitetyn verkostostrategian mukaisesti keskijänniteverkon maakaapelointia lisätään. Se näkyy tulevina vuosina lisääntyvänä 20 kilovoltin verkon kaapelointina myös haja-asutusalueella. Sähköverkossa olevan automaation käyttöä laajennetaan vuoden 2024 aikana. Verkkoon lisättävällä ”älyllä” pyritään lyhentämään vikatilanteista asiakkaille koituvien sähkökatkojen kestoa.

Sähköä tullaan jatkossa tuottamaan entistä enemmän uusiutuvilla energialähteillä. Se muuttaa tuotantoa entistä enemmän säästä riippuvaiseksi. Siksi tuotantomäärät vaihtelevat aikaisempaa nopeammin. Sähköjärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi kysynnän on joustettava mahdollisimman hyvin kunkin hetken tuotannon mukaan.

Tämä muutos heijastuu myös sähkömarkkinoiden kaupankäyntiin, jossa siirrytään lähivuosien aikana nykyisestä tunnin mittausjaksosta 15 minuutin mittausjaksoon. Verkkoyhtiöille tämä tarkoittaa asiakkaiden käyttöpaikoilla olevien mittalaitteiden uusimista.

Kilpailutimme vuoden 2022 aikana uusien mittauslaitteiden, mittauspalvelun ja mittaustiedon hallintapalvelun hankinnan. Uudet mittauslaitteet sekä palveluiden käyttöönotto on aloitettu vuonna 2023. Uusien mittalaitteiden massa-asennukset ajoittuvat vuosille 2024–2027. Mittariuudistuksen yhteydessä tavoitteenamme on hyödyntää entistä enemmän mittalaitteiden sähkönlaatu- ja hälytystietoja sekä sähköverkon kunnossapidossa että suunnittelussa.

Sami Kervinen
toimitusjohtaja
PKS Sähkönsiirto Oy

Sähkönjakelun erikoisosaamista

PKS Sähkönsiirto Oy on maaseutumaisen sähkönjakelun erikoisosaaja, joka vastaa yli 22 000 kilometrin pituisesta sähköverkosta Pohjois-Karjalassa ja Koillis-Savossa.

Asiakkaita yhtiöllä on lähes 90 000.

Yhtiö vuokraa sähköverkon liiketoimintaansa varten emoyhtiö Pohjois-Karjalan Sähköltä.