Vuosikertomus 2018
Vuosikertomus 2018

Investointeja ja palkittua viestintää

Vuodenvaihteen yli jatkunut vaikea tykkylumitalanne koetteli vianhoitohenkilöstön voimien lisäksi asiakkaiden kärsivällisyyttä. Tilanteesta selvittiin lopulta olosuhteisiin nähden erinomaisesti, mistä suurin kiitos kuuluu tehokkaasti organisoidulle häiriönhoidolle ja hyvin toimineelle yhteistyölle median kanssa. Pohjois-Karjalan Journalistiyhtiyhdistys kävikin luovuttamassa Sulka-tiedotuspalkinnon PKS Sähkönsiirto Oy:lle maaliskuussa.

Perusteluissaan yhdistys totesi muun muassa, että ”Pohjois-Karjalan Sähkö on avoin ja oma-aloitteinen tiedottaja, joka viestii rohkeasti myös hankalistakin aiheista. Median on helppo saada tarvittaessa yhtiöltä lisätietoja ja suuremmissa sähköhäiriötilanteissakin päivystysnumeroon vastataan jopa myöhään illalla. Ongelmien laajuudesta kerrotaan turhia kaunistelematta medialle, vaikka tilanne olisi työntekijöille kiireinen ja stressaava. Verkkosivujen ajantasainen Katkot-palvelu on myös hyödyllinen medialle. PKS toimitti toisinaan oma-aloitteisesti lisäksi median käyttöön valokuvia ja videoita maastosta.”

PKSS siirsi vuonna 2018 asiakkailleen sähköenergiaa 1 114 gigawattituntia, eli saman verran kuin vuotta aiemmin. Vuoden aikana myytiin 225 uutta sähköliittymää, mikä oli noin 13 prosenttia edellisvuotta enemmän. Aurinkopaneelien suosio kasvoi edelleen voimakkaasti. Jakeluverkkoomme liitettiin vuoden aikana 293 uutta aurinkosähköjärjestelmää. Vuoden lopussa aurinkosähköjärjestelmiä oli käytössä toimialueellamme 600 kappaletta.

Taajamien maakaapelointiurakka on loppusuoralla

Sähkömarkkinalaki velvoittaa sähköverkkoyhtiöitä parantamaan sähkönjakelun toimitusvarmuutta niin, että myrskyt ja lumikuormat eivät aiheuta taajamissa yli kuuden eikä haja-asutusalueilla yli 36 tunnin keskeytyksiä. PKS Sähkönsiirron on saavutettava tavoite vuoden 2036 loppuun mennessä. Asiakkaiden voimakas toive on, että toimitusvarmuuden edellyttämät investoinnit pitäisi pystyä toteuttamaan mahdollisimman alhaisilla siirtohinnoilla. Lain edellyttämä sähköverkon uusiminen maksaa PKS Sähkönsiirto Oy:n jakelualueella lähes 30 miljoonaa euroa joka vuosi, eli investoimme sähköverkkoon keskimäärin yli 300 euroa per vuosi jokaista asiakasta kohti. Vuoden 2018 lopussa säävarman verkon piirissä oli 42 % asiakkaistamme eli 37 000 sähkön käyttäjää.

Maakaapelointi on tehokas keino toimitusvarmuuden parantamiseen, mutta vaatii erittäin suuret investoinnit. Vuonna 2018 taajamissa kaapeloitiin sähköverkkoa Enossa, Heinävedellä, Kaavilla, Kontiolahdella, Lieksassa, Niittylahdella, Nurmeksessa, Polvijärvellä, Reijolassa, Riistavedellä, Valtimolla ja Ylämyllyllä yhteensä 200 kilometriä. Sähkön toimitusvarmuutta parannettiin myös haja-asutusalueella 276 kilometrin johto-osuudella siirtämällä keskijänniteilmajohtoja tien varteen ja kaapeloimalla johtohaaroja 1000 voltin johtorakenteella. Toimitusvarmuuden parantamiseen investoitiin yhteensä 25,2 miljoonaa euroa
Toimitusvarmuutta parannettiin myös hoitamalla johtokatujen vierimetsiä 570 kilometrin johto-osuuksilla. Vierimetsien hoito toteutettiin erittäin hyvässä yhteistyössä Metsänhoitoyhdistyksen ja metsänomistajien kanssa. Hoitotyöt työllistävät myös lukuisia paikallisia metsäalan palveluyrityksiä.

Vuoden 2018 lopussa säävarman verkon piirissä oli 42% asiakkaistamme eli 37 000 sähkön käyttäjää.

Arto Gylèn

Tykkylumi jälleen alkutalven riesana

Tykkylumitilanne aiheutti runsaasti vikoja tammikuun alkupuolella koko jakelualueella. Tammi-helmikuun aikana tarkastettiin kaikki runkoverkot ja poistettiin ennakoivasti havaitut riskipuut sähköasentajien ja metsureiden toimesta sekä metsäkoneita käyttäen.

Loppuvuosi oli häiriöiden osalta rauhallinen, kesäajan viittä pienempää suurhäiriötä lukuun ottamatta. Asiakkaiden kokema keskeytysaika (tuntia/asiakas) pieneni merkittävästi edellisvuodesta.

Investointien kohdistuminen (milj. euroa)

Lähivuosien kehitysnäkymiä

Vuonna 2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki edellyttää maaseudulla toimivilta sähköverkkoyhtiöiltä, kuten meiltä, erittäin suuria investointeja sähkön toimitusvarmuuteen. Lain tavoitteiden toteuttamiseksi PKS Sähkönsiirron on kaapeloitava toimialueen kaikkien taajamien keskijänniteverkot vuoden 2019 loppuun mennessä. 2020-luvulla toimitusvarmuusinvestointien painopiste siirtyy haja-asutusalueelle. Jatkamme myös suunnitelmallisesti vuonna 2012 aloitettua johtokatujen vierimetsien hoitoa, jonka avulla voimme vähentää merkittävästi myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamia häiriöitä.

Liiketoiminnan keskeisiä painopistealueita olivat
• Toimitusvarmuuden parantaminen.
• Häiriönkorjaukseen tehostaminen edelleen.
• Verkostotöiden kustannustehokkuuden parantaminen edelleen.

 

Luotettavaa sähköverkkopalvelua

PKS Sähkönsiirto Oy (PKSS) ylläpitää ja kehittää sähkön jakelun toimitusvarmuutta toimialueellaan yhteistyössä eri palveluntuottajien kanssa. Hyvä valmius häiriöiden korjaukseen on olennainen osa palvelua. Ylläpidettävän jakeluverkoston kokonaispituus on 22 447 kilometriä. Jakeluverkostossa on 9 189 muuntamoa ja 35 sähköasemaa.
Jakeluverkkoomme liitettyjä sähkönkäyttöpaikkoja oli vuoden lopussa 88 568.
Yhtiö vuokraa sähköverkon liiketoimintaansa varten emoyhtiö PKS:ltä.