Vuosikertomus 2018
Vuosikertomus 2018
Pohjois-Karjalan Sähkö vuosikertomus 2017 - vastuullisuus
Pohjois-Karjalan Sähkö vuosikertomus 2017 - vastuullisuus

Laurinvirran poikastuotantoalueen rakentaminen alkoi

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n tavoitteena on viedä konsernin ympäristötavoitteet toimintasuunnitelmiin ja käytännön toimintaan. Näitä periaatteita noudattavat koko konsernin lisäksi myös aliurakoitsijat ja yhteistyökumppanit. Ympäristöpäämääriin liittyvien toimenpiteiden suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa kukin liiketoimintayksikkö erikseen ja toteutumista seurataan vuosittain konsernin toiminnansuunnittelun yhteydessä.

Kuurnan järvilohen poikastuotantoalueen rakentaminen käynnistyi alkukesällä 2018, kun Kuurnan Voima Oy:lle ja Laurinvirta Oy:lle myönnettiin kaikki poikastuotantoaluehankkeen
toteuttamiseksi tarvittavat luvat. Laurinvirta-projektiksi nimetyn hankkeen rakennustyöt aloitettiin elokuussa. Projektin aikana rakennetaan Kuurnan voimalaitoksen tulvauomaan vaelluskalojen lisääntymis- ja poikastuotantoalue, joka palvelee erityisesti Saimaan uhanalaista järvilohta sekä taimenta. Samassa yhteydessä tulvauoman suulle rakennetaan pienvesivoimalaitos, joka turvaa poikastuotantoalueen tarvitseman riittävän vedensaannin. Hankkeen avulla järvilohelle saadaan luotua 5 – 7 hehtaarin suuruinen lisääntymis- ja poikastuotantoalue, jossa virtaa jatkuva 30 – 40 m3/s suuruinen vesimäärä. Toteutettava alue on luonteeltaan matala ja leveä koski. Alueen käyttöönotto tapahtuu suunnitelman mukaan vuoden 2019 loppuun mennessä.

Pielisjoen hanketta ovat olleet suunnittelemassa Kuurnan Voima Oy, maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskukset, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto sekä UPM-Kymmene Oyj.

PKS Sähkönsiirto Oy on mukana valtakunnallisessa energiatehokkuussopimuksessa, joka kattaa vuodet 2017-22. Sopimustoiminnalla saavutettavat energiansäästöt tukevat Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja helpottavat myös kansallisia tavoitteita uusiutuvan energian käytön lisäämisestä.