Vuosikertomus 2019
Vuosikertomus 2019
PKS Sähkönsiirto
PKS Sähkönsiirto

Puolet asiakkaista säävarman verkon piirissä

PKS siirsi vuonna 2019 asiakkailleen sähköenergiaa 1 095 gigawattituntia, joka on 1,7 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Muutos johtui erittäin leudosta joulukuusta. Vuoden aikana myytiin 181 uutta sähköliittymää, mikä oli noin 19 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Aurinkopaneelien suosio kasvoi edelleen voimakkaasti. Jakeluverkkoomme liitettiin vuoden aikana 360 uutta aurinkosähköjärjestelmää. Vuoden lopussa aurinkosähköjärjestelmiä oli käytössä toimialueellamme 912 kappaletta. Jakeluverkkoomme liitetyn aurinkotuotannon nimellisteho oli vuoden lopussa 4,6 MVA.

Toimitusvarmuusinvestointien painopiste haja-asutusalueelle

Sähkömarkkinalaki velvoittaa sähköverkkoyhtiöitä parantamaan sähkönjakelun toimitusvarmuutta niin, että myrskyt ja lumikuormat eivät aiheuta taajamissa yli kuuden eikä haja-asutusalueilla yli 36 tunnin keskeytyksiä. PKS Sähkönsiirron on saavutettava tavoite vuoden 2036 loppuun mennessä. Asiakkaiden voimakas toive on, että toimitusvarmuuden edellyttämät investoinnit pitäisi pystyä toteuttamaan mahdollisimman alhaisilla siirtohinnoilla. Lain edellyttämä sähköverkon uusiminen maksaa PKS Sähkönsiirto Oy:n jakelualueella lähes 30 miljoonaa euroa joka vuosi, eli investoimme sähköverkkoon keskimäärin yli 300 euroa per vuosi jokaista asiakasta kohti. Vuoden 2019 lopussa säävarman verkon piirissä oli 50 % asiakkaistamme eli 44 000 sähkön käyttäjää. Taajamien kaapeloinnin jälkeen toimitusvarmuusinvestointien painopiste siirtyy haja-asutusalueelle.

Toimitusvarmuuden parantamisessa maakaapelointi on tehokas, mutta erittäin suuria investointeja vaativa keino. Tähän investoitiin yhteensä 29,3 miljoonaa euroa viime vuoden aikana. Vuonna 2019 taajamissa kaapeloitiin sähköverkkoa Enossa, Heinävedellä, Ilomantsissa, Juuassa, Kiteellä, Kontiolahdella, Lehmossa, Polvijärvellä, Pilkossa, Onttolassa ja Ylämyllyllä yhteensä 280 kilometriä. Myös haja-asutusalueella toimitusvarmuutta parannettiin 380 kilometrin johto-osuudella siirtämällä keskijänniteilmajohtoja tien varteen ja kaapeloimalla johtohaaroja 1000 voltin johtorakenteella.

Toimitusvarmuuteen tähtäävä vierimetsien hoito toteutettiin erittäin hyvässä yhteistyössä Metsänhoitoyhdistyksen ja metsänomistajien kanssa. Vuoden 2019 aikana hoidettiin johtokatujen vierimetsiä 650 kilometrin johto-osuuksilla. Hoitotyöt työllistävät myös lukuisia paikallisia metsäalan palveluyrityksiä.

Laajoilta häiriöiltä vältyttiin

Vuonna 2019 oli hieman enemmän häiriöitä kuin kolmena edellisenä vuonna keskimäärin, mutta pitkäkestoisilta ja laajoilta suurhäiriöiltä vältyttiin. Keskijännitevikoja oli kappalemääräisesti 1291 edellisen kolmen edellisen vuoden keskiarvon ollessa 975 keskijännitevikaa.

Tammikuussa tehtiin ennakoivana vianestona tykkylumen aiheuttamien vikojen poistoa

Arto Gylèn

Tammikuussa kertyi puihin jälleen sähkökatkosten vaaraa aiheuttavaa tykkylunta, jota poistettiin ennakoivana vianhoitona useiden viikkojen ajan. Ennakoiva vianhoito lisäsi hieman sähkökatkosten määrää, mutta suunnitellusti tehtynä ne eivät aiheuttaneet asiakkaille pitkiä sähkökatkoksia.

Pahimmat myrskytuulien aiheuttamat häiriöt koettiin toukokuussa 11.-12.5. Voimakkaat puuskatuulet ja syöksyvirtaukset aiheuttivat paljon vikoja painottuen pieneen osaan jakelualueestamme. Suurin osa vioista sijaitsi Kiteen ja Tohmajärven kuntien alueella. Useiden vikapaikkojen ja vaativien korjaustöiden vuoksi vikojen korjaus jatkui paikoitellen yli vuorokauden.

Joulukuussa suuret lumisademäärät aiheuttivat tykkylumihäiriöitä jakelualueemme pohjoisosissa. Lumitilanne oli uhkaava ja vikapaikkoja kartoitettiin sekä poistettiin helikopterin avulla. Loppuvuonna sää lämpeni riittävästi pudottaen lumikuormat puustosta ja laajemmilta häiriöiltä vältyttiin.

Investointien kohdistuminen (milj. euroa)

Piirakka:

Investointikohteet

Milj. €

Uusien liittymien rakentaminen

1,4

Sähköasemat

4,1

Verkoston perusparannus

25,2

Lähivuosien kehitysnäkymiä

Vuonna 2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki edellyttää maaseudulla toimivilta sähköverkkoyhtiöiltä, kuten meiltä, erittäin suuria investointeja sähkön toimitusvarmuuteen. Lain tavoitteiden toteuttamiseksi PKS Sähkönsiirron oli kaapeloitava toimialueen kaikkien taajamien keskijänniteverkot vuoden 2019 loppuun mennessä. 2020-luvulla toimitusvarmuusinvestointien painopiste siirtyy haja-asutusalueelle. Jatkamme myös suunnitelmallisesti vuonna 2012 aloitettua johtokatujen vierimetsien hoitoa, jonka avulla voimme vähentää merkittävästi myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamia häiriöitä.

Liiketoiminnan keskeisiä painopistealueita olivat

  • Toimitusvarmuuden parantaminen.
  • Häiriönkorjaukseen tehostaminen edelleen.
  • Verkostotöiden kustannustehokkuuden parantaminen edelleen.

 

Maaseutumaisen sähkönjakelun erikoisosaamista

PKS Sähkönsiirto Oy (PKSS) ylläpitää ja kehittää sähkön jakelun toimitusvarmuutta toimialueellaan yhteistyössä eri palveluntuottajien kanssa. Hyvä valmius häiriöiden korjaukseen on olennainen osa palvelua. Ylläpidettävän jakeluverkoston kokonaispituus on 22 530 kilometriä. Jakeluverkostossa on 9 127 muuntamoa ja 35 sähköasemaa.

Jakeluverkkoomme liitettyjä sähkönkäyttöpaikkoja oli vuoden lopussa 88 161.

Yhtiö vuokraa sähköverkon liiketoimintaansa varten emoyhtiö PKS:ltä.