Vuosikertomus 2021
Vuosikertomus 2021

Fuusion ja kasvun vuosi

 

Vuoden 2021 varmasti yksi suurimpia muutoksia oli vuoden alussa voimaan astunut SLT-Consults Oy:n ja Enerke Oy:n fuusio. Henkilöstön mukana olo fuusion suunnittelussa varmisti loistavan lopputuloksen. Asiakastyytyväisyyskyselyn hyvät arvosanat ja sähköasemapalvelujen myynnin kasvu olivat todiste fuusion onnistumisesta. Vuoden aikana tehtiin myös laajemmin sähköasema- ja teollisuussähkönjakelun palveluissa toiminnan tarkentamista ja vakiinnuttamista.

Vuoden aikana etenimme johdonmukaisesti strategiamme mukaan, pystyimme pitämään palvelujen ja teknisen laadun korkealla ja saavutimme kasvutavoitteemme. Allekirjoitimme myös merkittäviä uusia sopimuksia Fingridin ja Kajaven asiakkuuksissa sähköasemien ja verkoston kunnossapitoon sekä rakentamiseen.

Vuoden aikana etenimme johdonmukaisesti strategiamme mukaan, pystyimme pitämään palvelujen ja teknisen laadun korkealla ja saavutimme kasvutavoitteemme.

Vastuullisuus ja turvallisuus

Enerke on nyt ja tulevaisuudessa vastuullinen toimija yhteiskunnan edistämisessä kohti ilmastoneutraaliutta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Huolehdimme omalta osaltamme ympäristön nykytilan säilymisestä ja parantamisesta myös tuleville sukupolville. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja tuotteitamme pystyäksemme myös tulevaisuudessa vastaamaan asiakkaidemme odotuksiin ja vaatimuksiin. Palautuvien materiaalien hyötykäyttöaste saatiin nostettua todella hienolle 94 %:n tasolle, mikä on yksi konkreettinen esimerkki käytännön ympäristötoimista.

Haluamme luoda ja ylläpitää työntekijöillemme ja kaikille sidosryhmillemme turvallista toimintaympäristöä. Työntekijöiden ja kumppaneiden työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden jatkuva seuraaminen sekä kehittäminen on osa päivittäistä toimintaamme. Erityisesti ennakoiva riskien arviointi on välttämätöntä, jotta pääsemme lähemmäksi nolla tapaturmaa -tavoitettamme. Vuoden 2021 tapaturmataajuutemme oli 26 (LTIF), joten turvallisuuden edistämisessä meillä on vielä tekemistä.

Talous

Liikevaihtomme oli budjetoitua suurempi. Tämän mahdollisti vuoden 2021 aikana jakeluverkkoyhtiöille suoritetut suurhäiriöiden hoitopalvelut. Liikevoiton osalta emme kuitenkaan saavuttaneet aivan arvioitua tasoa ja toteuma oli noin 2 %:a heikompi kuin budjetoitu liikevoitto. Verkostoprojekteista noin 10 %:a kokonaisprojektien lukumäärästä tuotti tappiota, mikä heikensi merkittävästi koko yhtiön liikevoittoa.

  Enerke Oy
  2021 2020
Liikevaihto milj. euroa 53,2 48,7
Liikevoitto euroa 14 182 119 427

Vuoden 2022 näkymät

Kustannustehokkuus ja talous

Globaali COVID-19-pandemia ja yleinen epävakaus on nostanut metallin raaka-aineiden hintoja jyrkästi ylöspäin. Tämän seurauksena sähköteollisuuden komponenttien saatavuudessa on ollut haasteita, ja materiaalien hinnat ovat poikkeuksellisen korkealla tasolla. Materiaalien korkeiden hintojen vuoksi on jo nyt ennustettavissa, että kiinteähintaisissa projekti- ja vuosisopimuksissa kannattavuus tulee merkittävästi laskemaan vuoden 2022 ja 2023 hankkeiden osalta. Myyntitavoitteemme vuodelle 2022 on 53 milj. euroa ja käyttökatetavoitteemme 4,9 %:a liikevaihdosta.

Osaavan työvoiman saatavuuden haasteet voivat kuitenkin hidastaa kannattavaa kasvua. Kaikkien energia-alan toimijoiden tavoitteena on oltava toimialan houkuttelevuuden lisääminen uusien osaajien saamiseksi. Sähkön käyttö lisääntyy tulevaisuudessa myös kasvukeskusten ulkopuolella, joten työmahdollisuuksia on jo nyt ja tulee jatkossakin olemaan myös maaseudulla.

Asiakkaiden ostokäyttäytyminen 2022–2023

Jakeluverkkoyhtiöiden verkkoinvestointeihin voi tulevina vuosina vaikuttaa 1.1.2022 voimaan tullut Energiaviraston päätös alentaa verkon arvoa, jolla pyritään hillitsemään sähkönsiirtohintoja. Mikäli toimitusvarmuuden vaatimat investoinnit vähenevät, on mahdollista, että se vaikuttaa myös meidän myyntimme kehittymiseen. Uskomme kuitenkin verkonrakennustarpeiden pysyvän korkealla tasolla, koska verkkoyhtiöiden on tehtävä investointeja ja kunnossapidettävä verkkoa jatkossakin. Viranomaisen päätökset voivat kuitenkin vaikuttaa yhtiöihin siten, että toimitusvarmuusinvestoinnit jatkuvat vielä vuoden 2036 jälkeenkin. Energia- ja jakeluverkkoyhtiöt tulevat panostamaan jatkossakin älykkään sähköverkon kehittämiseen ja Enerke haluaa olla vahva toimija niihin liittyvien asiakasratkaisujen tarjoamisessa.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid investoi tällä vuosikymmenellä kaksi miljardia euroa sähköasemiin ja sähköverkkoihin. Näiden investointien on määrä edistää Suomen ilmastoneutraaliuden saavuttamista vuonna 2035. Muun muassa maatuulivoimaloiden rakentamisen takia Fingrid investoi liityntäasemiin ja uusiin siirtoyhteyksiin, jotta voimaloiden tuottama sähkö saadaan välitettyä valtakunnan verkkoon. Näissäkin kantaverkon laajentamishankkeissa uskomme Enerkellä olevan mahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Teollisuusasiakkaat jatkavat työtään ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi investoimalla uusiin tehtaisiin ja saneeraamalla olemassa olevia laitoksia. Teollisuuden sähköjakelun tehostamis- ja korjaustarpeet tulevaisuudessa soveltuvat myös Enerken palveluntarjontaan.

Oman toiminnan kehityspainopisteet vuodelle 2022

 • Kustannustehokkuuden parantaminen
  • hankintaprosessien tarkentamisella,
  • kiinteiden kustannusten pienentämisellä,
  • ja tuotantoprosessien edelleen kehittämisellä.
 • Asiakastyytyväisyyden pitäminen korkealla tasolla vahvistamalla edelleen palvelun ja teknisen toteutuksen laatua
 • Kannattavan kasvun kohdistaminen sähköasema- ja teollisuuspalveluihin
 • Työvoiman saatavuuden ja pysyvyyden vahvistaminen työnantajamielikuvan edelleen parantamisella ja tunnettavuuden lisäämisellä Suomessa
 • Pohjois-Karjalan alueella panostetaan erityisesti PKS-konsernin palveluihin

Tehtävämme on tuottaa sähkönjakelujärjestelmienpalveluja, joiden avulla asiakkaamme voivat varmistaa häiriöttömän toiminnan ajasta ja paikasta riippumatta. Tavoitteemme on kehittää palvelujamme edelleen niin, että palveluvalikoimamme kattaa koko sähkölaitteistojen ja sähköjakeluverkkojen elinkaaren.

Haluamme tuottaa palveluja kaikille meneillään olevan energiamurroksen osapuolille.