Vuosikertomus 2021
Vuosikertomus 2021

Vesivoimalan uusimistyöt Kuurnassa ja purkaminen Louhikoskella

 

On helppoa todeta, että vesivoiman tuotantomäärään suurin yksittäinen tekijä on sääolosuhteet. Sadannan ja lämpötilojen lisäksi, tuotantomäärään vaikuttaa myös se, kuinka laitekantaa ylläpidetään, kehitetään ja miten paljon siihen investoidaan. Tekniikan lisäksi myös osaavan henkilöstön rooli on tärkeää.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana vesivoimalaitoksiimme ja niihin liittyviin teknisiin oheisjärjestelmiin on investoitu yli 20 miljoonaa euroa. Kokonaisuutena investoinnit ovat suuria, mutta ilman niitä viime vuoden kaltaista tuotantomäärää olisi ollut vaikea saavuttaa.

Voimaloiden tuottoaste hyvä niukoista vesivarannoista huolimatta

Vesivarannot hupenivat kesän ja alkusyksyn kuivan ja lämpimän säätilan takia. Lisäksi Kuurnan vesivoimalaitos, jonka tuotanto kattaa yli puolet koko konsernin vesivoiman tuotannosta, tuotti kesäkuuta lukuun ottamatta sähköä vain yhdellä turbiinilla, toisen ollessa uusinnassa. Sääolosuhteista ja uusinnoista huolimatta vesivoimalaitostemme koneistojen käytettävyys pysyi korkeana, ja vuoden kokonaistuotanto oli yli 190 GWh.

Kuurnan ykköskoneisto käyttöön, kakkonen uusintaan

Kuurnan vesivoimalaitoksen ykköskoneisto ”Maisa”, valmistui toukokuun lopussa. Kuukauden mittainen tuotannollinen koekäyttö sujui hyvin, ja kokemukset koneiston suorituskyvystä ovat jatkuneet positiivisina. Onnistuneen koekäytön jälkeen alkoi kakkoskoneiston uusinta. Vuoden lopussa valmistuivat rakennustekniset työt ja uusien koneistojen asennukseen päästiin heti alkuvuodesta 2022.

Saarion vesivoimalaitoksen tulvaluukun peruskunnostus valmistui syksyllä. Tulvaluukku oli viimeinen kokonaisuus ennen laitoksella seuraavaksi tehtävää pääkoneiden revisiota.

Saramojoki vapautui luonnolliseksi jokireitiksi

PKS-konsernin vastuullinen vesivoiman tuotanto -suunnitelman mukainen Laurinvirran vaelluskalahanke sai jatkoa Saramojoen Louhikoskella. Louhikosken vesivoimalaitoksen purku ja Saramojoen vapauttaminen -hankeen toteutusvaihe aloitettiin loppukesästä ja sen tekninen osuus valmistui marraskuun alussa. Tulevan kesän viher- ja maisemointitöiden jälkeen alue on valmis luonnon omaan käyttöön.

 

Vesivoiman tuotanto ja sen kehittäminen on pitkäjänteistä työtä. Siinä huomioidaan nykyset ja tulevat teknologiat nivottuna ympäristövastuuseen.

Vastuullisuus vesivoiman tuotannon keskiössä

Vuosittain Sähköntuotanto-liiketoiminnassa tehdään useita selvitys-, suunnittelu- ja tutkimushankkeita laitostekniikkaan, eri vesistöihin ja vesivoimalaitoksiin liittyen. Työ on jatkuvaa ja laaja-alaista. Selvitystöiden pyrkimyksenä on muun muassa selvittää teknilliset ja taloudelliset edellytykset siihen, että vesivoiman tuotanto jatkuu PKS-konsernissa ja maakunnassa myös tulevaisuudessa. Vuonna 2021 käynnistimme kaikkiaan kahdeksan eri hanketta, joista viisi valmistui vuoden aikana, ja niiden lisäksi kaksi jo aiemmin aloitettua hanketta.  

Jari von Becker
liiketoimintajohtaja
Sähköntuotanto

Sähköntuotanto-liiketoiminta ylläpitää ja kehittää innovatiivisesti ja kustannustehokkaasti PKS-konsernin voimalaitoksia ja niiden tuotantoa. Toiminnan lähtökohtana ovat vastuullisuus, ympäristöarvot ja turvallisuus, jotta voimalaitosten tuotanto ja tuotannon arvo säilyvät hyvällä tasolla.

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy omistaa kahdeksan vesivoimalaitosta sekä Pielisjoessa sijaitsevasta Kuurnan Voima Oy:sta ja sen tytäryhtiöstä Laurinvirta Oy:n, 89 prosenttia. Vesivoimalaitosten keskimääräinen vuosituotanto on yhteensä 220 miljoonaa kilowattituntia. Vesivoimalla tuotettu energia on uusiutuvaa ja päästötöntä energiaa.