Vuosikertomus 2021
Vuosikertomus 2021

Louhikosken voimalaitoksen purkaminen oli historiallinen päätös

Louhikosken vesivoimalaitoksen purkutoimet saatiin päätökseen Nurmeksessa loppuvuodesta. Voimalaitostoiminnan lakkauttaminen vastikkeetta ja Saramojoen alkuperäisen joen pääuoman vapauttaminen on laajemmassakin mittakaavassa historiallinen päätös. Tavoitteena on edistää merkittävästi Vuoksen vesistön erittäin uhanalaisen vaeltavan järvitaimenkannan elpymistä, sekä taimenen ja harjuksen vapaata liikkumista.

Saramojoki sivujokineen on Pieliseen virtaavista joista kolmanneksi suurin ja sen latvat sijaitsevat Pohjois-Karjalan ja Kainuun raja-alueiden vaaroilla. Se on Pohjois-Karjalan ja koko Itä-Suomen potentiaalisimpia virtavesikunnostuskohteita tarjoten kalakannan hoitoon ja elvyttämiseen erinomaiset puitteet.

Vastuullisuus on tärkeä periaate PKS:n toiminnassa. Louhikosken purku ja Saramojoen vapauttaminen on käytännön esimerkki vastuullisuusajattelustamme sähköntuotannossa ja se on luontevaa jatkoa Pielisjoen Kuurnan voimalaitoksen tulvauomaan, Laurinvirtaan, rakennetulle Saimaan järvilohen poikastuotantoalueelle pienvesivoimaloineen.

PKS mukaan Suomen suurimpaan tuulipuistoon

Teimme marraskuussa strategisesti tärkeän päätöksen lisätä merkittävästi uusiutuvan energian tuotantoa 28 megawatin teho-osuuden verran Lestijärvelle toteutettavaan tuulipuistoon. Tuulipuiston tuotannon arvioidaan alkavan vuonna 2025. Lestijärven tuulipuiston omistusosuus tuli PKS:lle mahdolliseksi Kymppivoima-osakkuuden kautta. Kotitalouksien sähkönkulutukseen suhteutettuna PKS:n osuuden tuotantomäärä vastaa noin 4 400 sähkölämmitteisen (18 000 kWh/vuosi) kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta.

 

Investointi Lestijärven tuulipuistoon on osa PKS:n energiantuotannon strategiaa ja tavoitetta hiilidioksidipäästöjen nollatasoon omassa energiantuotannossa. PKS:n tuotantopaletti koostuu vuonna 2023 vain uusiutuvasta vesi- ja tuulivoimasta sekä päästöttömästä ydinvoimasta.

Aurinkopaneelit löytyvät yhä useammasta kiinteistöstä

Asiakkaiden kiinnostus aurinkosähköä kohtaan kasvaa vuosi vuodelta. PKS Sähkökaupan myymien aurinkosähköjärjestelmien myynti lisääntyi noin 90 prosenttia. Aurinkosähköjärjestelmän kokoa valittaessa asiakkaat ennakoivat jo tulevaisuutta ja ottavat huomioon myös mahdollisen sähköauton latausvalmiuden. Kotitalouksien lisäksi yritysten ja maatilojen osuus aurinkosähköasiakkaista on lisääntynyt ja myös taloyhtiöt alkavat heräillä. Aurinkosähköjärjestelmiä myytiin kaikkiaan 58 kohteeseen ja niiden yhteenlaskettu tuottoarvio on noin 740 000 kilowattituntia uusiutuvaa energiaa.

Suurimpana motiivina hankinnalle ovat erityisesti yritys- ja maataloussektorilla taloudelliset syyt ja kotitalouksilla hankintapäätöksen tekoa helpottaa kotitalousvähennysmahdollisuus. Yhtenä motivaatiotekijänä on aurinkosähkön päästöttömyys, joka varsinkin yrityspuolella on vahva imagokysymys.

Asiakas energiavaikuttajana -hankkeesta ei löytynyt toimivaa ratkaisua

Käynnistimme PKS Sähkökaupassa vuonna 2019 yhdessä viiden kotimaisen energiayhtiön kesken ”Asiakas energiavaikuttajana” -hankkeen. Tavoitteena oli löytää sellaisia teknisiä ratkaisuja, joiden avulla kotitaloudet voisivat hyötyä oman sähkön käyttönsä ajoittamisesta edullisemmille tunneille ja säästää sähkölaskussa. Hankkeen taustalla oli ilmastonuutoksen hillitsemiseen tähtäävien toimenpiteiden löytäminen yhdessä asiakkaidemme kanssa. Sähköjärjestelmä muuttuu koko ajan yhä enemmän uusiutuviin energialähteisiin perustuvaksi, jossa merkittävässä roolissa oleva tuulivoima tuo omat haasteensa käytettävissä olevaan energiaresurssiin. Asiakkaan rooli muuttuu yhä enemmän aktiiviseksi energiavaikuttajaksi joustamalla omaa sähkönkäyttöään sähkön tuotannon ja kysynnän tasapainon mukaisesti.

Hankkeen lopputuloksena emme löytäneet hakemaamme ratkaisua, joka olisi helposti asiakkaidemme saatavilla ja hyödynnettävissä. Teknologia on kyllä olemassa ja tarvekin on selkeä, mutta ohjaustekniikka on vielä tällä hetkellä riippuvainen kiinteistöihin aikaisemmin toteutetuista ratkaisuista ja hintataso nousi ainakin kotitalouksien osalta vielä liian korkeaksi.

MottiNetissä yli 100 000 käyntikertaa

MottiNetti on alun perin PKS:n asiakkailleen kehittämä ja tarjoama polttopuukaupan palvelu. Vuonna 2021 Mottinetti-palvelussa ylittyi ensimmäisen kerran 100 000 käyntikerran raja. Polttopuun kysyntä vilkastui erityisesti loppuvuonna, jolloin sähkön pörssihinnat olivat korkealla ja pakkaskelit tulivat totuttua aikaisemmin.

MottiNetin tehtävänä on auttaa ostajaa löytämään tarvitsemansa puut ja sen myyjän sekä selkeyttää kaupantekoa. Vuoden 2022 kevättalvella mottinetti.fi-sivusto tuoreutetaan. Uudistetussa palvelussa eri paikkakuntien polttopuutarjonta on entistä helpompi löytää, ja jatkossa myyjät voivat laajentaa tarjontaansa koko Suomeen.

PKS Sähkönsiirto panostaa asiakkaiden katkottomaan sähkönsaantiin

PKS Sähkönsiirron tehtävänä on pitää omilla palveluillaan huolta siitä, että ihmisillä ja yrityksillä on elämisen ja liiketoiminnan edellytykset Pohjois-Karjalassa ja Koillis-Savossa.

Vuoden 2021 alussa taajamien asukkaat saivat pääosin säävarman sähkön käyttöpaikoihinsa ja verkostoinvestointien painopiste siirrettiin haja-asutusalueelle. Haja-asutusalueella uusittiin 20 kilovoltin runkojohtoja maakaapeloimalla ja siirtämällä metsissä kulkevia ilmajohtoja teiden varsille, missä ne ovat helpommin huollettavissa. Osa 20 kilovoltin johtohaaroista uusittiin yhden kilovoltin maakaapelirakenteilla.

Vuoden 2021 verkostoinvestoinnit olivat yhteensä 31,8 miljoonaa euroa. Tuolla summalla rakennettiin uutta sähköverkkoa kaikkiaan 580 kilometriä.

PKS Sähkönsiirron jakeluverkkoon liitettiin vuoden aikana 294 asiakkaan aurinkosähköjärjestelmää. Vuoden lopussa aurinkosähköjärjestelmiä oli käytössä toimialueella kaikkiaan 1491 kappaletta ja niiden tuotannon nimellisteho oli yhdeksän megavolttiampeeria.

Enerken toimintaa ohjaavat kestävät ratkaisut

Enerke työskentelee jatkuvasti kestävän kehityksen eri osa-alueiden edistämiseksi. Koko toimintaa ohjaa ajatus, jolla pyritään turvaamaan elämisen mahdollisuudet nykyihmisille ja tulevaisuuden sukupolville. Kehitämme toimintaamme ja tuotteitamme pystyäksemme myös tulevaisuudessa vastaamaan asiakkaidemme kasvaviin odotuksiin ja vaatimuksiin vastuullisuudesta.

Enerken ekologisia kestävyystavoitteita ohjaa varovaisuusperiaate ja sen noudattaminen. Osana ympäristöturvallista toimintatapaa teemme ennen työn aloitusta riskien arvioinnin, jolla pyritään huomioimaan ja minimoimaan tehtävän työn mahdolliset vaikutukset ympäristöön sekä varmistamaan luonnon kestokyky. Enerkellä on käytössä yleinen ympäristösuunnitelma ja tarvittaessa projekteissa tehdään erikseen myös projektikohtainen ympäristösuunnitelma. Projektikohtainen suunnitelma ottaa kantaa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja ympäristöturvalliseen työskentelyyn ympäristön kannalta herkillä alueilla.

Päästöt ja jätteet minimiin

Omasta toiminnasta aiheutuvien päästöjen minimoimiseksi Enerke on muun muassa tehostanut ajamiensa kilometrien määrää suunnittelemalla ajot huolellisesti turhien kilometrien välttämiseksi. Mahdollisuuksien mukaan polttomoottoriajoneuvoissa käytetään uusiutuvista lähteistä valmistettuja polttoaineita kokonaisvaikutuksen minimoimiseksi. Ajoneuvokantaa myös uusitaan säännöllisesti ympäristöystävällisempään suuntaan.

Enerken toiminnassa syntyy erilaista jätettä niin toimipisteillä kuin tehtävän työn kautta maastokohteissa. Jätteiden lajitteluun on panostettu merkittävästi, jotta materiaalit saadaan kiertotalouden näkökulmasta uusiokäyttöön parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikkiaan Enerkellä on 28 eri jätejaetta, joihin jätteet jaetaan. Vuonna 2021 jätettä syntyi yhteensä 2467 tonnia, jonka hyötykäyttöaste oli 94 % ja kierrätysaste 43 %. Hyötykäyttöasteessa raportoidaan jätteet, jotka päätyvät energiapolttoon tai uusiokäyttöön ja kierrätysasteessa raportoidaan vain ne jätteet, jotka käytetään raaka-aineina uudelleen.

Vastuullinen työnantaja

Enerke on vastuullinen työnantaja, joka työllistää suoraan noin 250 henkilöä ja omien sidosryhmiensä kautta yli 500 henkilöä. Enerke luottaa omiin huolella valittuihin vastuullisiin kumppaneihinsa ja haluaa vaalia pitkäaikaista yhteistyötä niin asiakkaidensa kuin toimittajiensa kanssa. Enerke osallistuu vahvasti myös uusien työntekijöiden kouluttamiseen yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa sekä tukee omien työntekijöidensä jatkokoulutusta.