Vuosikertomus 2021
Vuosikertomus 2021

PKS-konsernin vetovoimaisuus helpottaa rekrytointeja

PKS-konsernin ihmisläheinen yrityskulttuuri ja luotettava työnantajamielikuva ovat auttaneet työvoiman saatavuuden haasteissa. Onnistuimme parin viimeisen vuoden tavoin rekrytoinneissa hyvin, sillä saimme joukkoihimme 51 uutta henkilöä. Vakituisen henkilöstön määrä nousi PKS-konsernissa vuoden 2021 aikana 15 uudella ammattilaisella ja oli vuoden lopussa 319. Pois lähti kaikkiaan 34 henkilöä, joista kymmenen siirtyi eläkkeelle. Erityisesti sähköasema- ja teollisuuden sähkönjakelupalvelujen asiakkuuksien lisääntyminen toi eritysesti Enerken puolelle tarvetta rekrytointiin.

Vakituisen henkilökunnan lisäksi vuoden 2021 aikana PKS-konsernissa työskenteli yhteensä 36 määräaikaista projekti- tai kesätyöntekijää.

Työvoiman saatavuuden edistämiseksi ja henkilöstömme osaamisen kehittämiseksi jatkoimme edelleen oppilaitosyhteistyötä ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa.

Esimiehet hioivat johtamistaitojaan

Vuonna 2021 osaamisen kehittämisessä painopistealueena oli johtamistaitojen kehittäminen. Enerkessä toteutimme noin vuoden kestävän esimiesvalmennuksen, jossa yhteistyökumppaneitamme olivat Eezy Flow, Feelback Group, Terveystalo, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Energiateollisuus ry. Valmennuksen lopputulemana julkaisimme johtamistyön tueksi Enerken ensimmäisen esimieskäsikirjan. Pohjois-Karjalan Sähkön ja PKS Sähkönsiirron esimiehet puolestaan saivat esimiestaitojen kertausta Organisaatiokonsultointi Praxis Oy:n toimesta.

Liiketoimintakohtaiset henkilöstöstrategiat tavoitteiden edistäjinä

Loppuvuonna käynnistimme liiketoimintakohtaisten henkilöstöstrategioiden laadinnan vuosille 2022–2024. Henkilöstöstrategioiden tavoitteena on tukea liiketoimintojen strategisten tavoitteiden toteutumista. Enerken osalta henkilöstöstrategiatyö saatiin valmiiksi ja Pohjois-Karjalan Sähkön sekä PKS Sähkönsiirron osalta työtä jatketaan vuoden 2022 puolella.

Henkilöstöstrategioissa keskeisiä painopistealueita ovat osaamisen, johtamisen sekä työyhteisötaitojen ja yrityskulttuurin kehittäminen sekä työvoiman saatavuuden edistäminen.

Tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa

Vuoden 2021 aikana jatkoimme tiivistä yhteistyötä Terveystalon työterveyshuollon kanssa. Enerken puolella toteutimme sähköverkostoasentajien ja sähköasentajien tehtävien työpaikkaselvitykset. Työpaikkaselvityksissä loimme kokonaiskuvan asentajatehtävien voimavara- ja kuormitustekijöistä ja näin saimme ajantasaistettua mm. terveystarkastusten sisältöä ja toteuttamisaikatauluja. Pohjois-Karjalan Sähkön ja PKS Sähkönsiirron puolella hyödynsimme työfysioterapeutin ergonomiainfoja ja ohjausta hyvän työergonomian toteuttamiseksi.

Varhaisen tuen toimintamallimme ja ennaltaehkäisevän työterveyshuollon toimin olemme onnistuneet tukemaan henkilöstömme hyvinvointia hyvin. Koko konsernissa oltiin vuonna 2021 sairauden takia poissa 2,54 % tehdystä työajasta.

 

Outi Leppänen
henkilöstöpäällikkö
PKS-konserni