Vuosikertomus 2021
Vuosikertomus 2021
Maakaapeli
Maakaapeli

Tulevaisuuteen katsomisen vuosi

 

Sähkönsiirtopalveluista Pohjois-Karjalan ja Koillis-Savon alueilla vastaavan PKS Sähkönsiirto Oy:n vuosi 2021 oli tulevaisuuteen katsomisen aikaa. Yhtiön uutena toimitusjohtajana aloitti tammikuussa Pertti Menonen ja yhtiölle tehtiin koko henkilöstön yhteistyöllä uusi strategia.

Virtaa Pohjois-Karjalaan! -nimeä kantava strategia ohjaa PKS Sähkönsiirron toimintaa seuraavan kolmen vuoden ajan. PKS Sähkönsiirron selkeänä tehtävänä on pitää omilla palveluillaan huolta siitä, että ihmisillä ja yrityksillä on elämisen ja liiketoiminnan edellytykset Pohjois-Karjalassa ja Koillis-Savossa.

Tulevien vuosien painopisteinä tulevat olemaan sähkönsiirtoon liittyvän datan entistäkin parempi hyödyntäminen sekä asiakaskokemuksen, kumppanuuksien ja yrityskuvan kehittäminen.

Lisää energiaa ja liittymiä

Asiakkailleen PKS Sähkönsiirto siirsi sähköenergiaa vuonna 2021 yhteensä 1 148 gigawattituntia. Energiaa siirrettiin 15 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Kasvun taustalla olivat vuoden 2020 alku- ja loppuvuoden leudot säät, jolloin asuntojen lämmittämiseen kului vähemmän sähköä.

Vuoden 2021 aikana PKS Sähkönsiirto möi 229 uutta sähköliittymää, mikä on lähes kolmanneksen enemmän kuin vuonna 2020.

Sähkön pientuotannon suosio jatkui vuonna 2021 tasaisena. Asiakkaat liittivät PKS Sähkönsiirron jakeluverkkoon vuoden aikana 294 uutta aurinkosähköjärjestelmää. Vuoden lopussa aurinkosähköjärjestelmiä oli kaikkiaan 1491 kappaletta ja niiden aurinkotuotannon nimellisteho oli yhdeksän megavolttiampeeria.

Käyttöpaikkoja PKS Sähkönsiirron verkossa oli vuoden 2021 lopussa kaikkiaan 87 372 kappaletta.

Vuoden 2021 aikana kehitettiin asiakaspalvelua muun muassa ottamalla käyttöön uusi ympärivuorokautinen häiriöpuhelinpalvelu sekä rakentamalla asiakkaille uutta kännykkäsovellusta, joka julkaistaan kevään 2022 aikana.

Verkko on valtatie

Jakeluverkonhaltijana PKS Sähkönsiirron tehtävänä on ylläpitää ja kehittää sähkönjakelun toimitusvarmuutta Pohjois-Karjalassa ja Koillis-Savossa. Tätä työtä yhtiö tekee yhteistyössä useiden eri palveluntuottajien kanssa. Olennainen ja erottamaton osa PKS Sähkönsiirron palvelua on hyvä valmius sähköverkossa sattuvien häiriöiden korjaamiseen.

PKS Sähkönsiirron jakeluverkoston kokonaispituus on 22 682 kilometriä. Suoraksi kartalle vedettynä sähköverkko yltäisi Joensuusta Uuteen-Seelantiin ja vielä useamman tuhat kilometriä takaisinkin. Jokaista asiakasta kohden sähköverkkoa on noin 260 metriä. Sähköverkossa on kaikkiaan 35 sähköasemaa sekä 9 210 muuntamoa. Keskijänniteverkosta on kaapeloitu maan alle 12,4 prosenttia ja pienjänniteverkosta 29,2 prosenttia. Muu osa verkosta on ilmajohtoa.

PKS Sähkönsiirron verkko on yksi toimialueen infrastruktuurin valtateistä.

Se mahdollistaa asumisen, yrittämisen ja elämisen juuri siellä, missä yhtiön asukkaat haluavat – joko kaupunkitaajamassa tai erämaan rauhassa.

580 kilometriä uutta verkkoa

Valtaosa PKS Sähkönsiirron toimialueesta sähköistettiin reilut 50 vuotta sitten. Nyt alueelle rakennetaan toisen sukupolven sähköverkkoa, josta tulee säävarma tulevaisuuden mahdollistaja.

Uudistustyö aloitettiin 2013 ja se valmistuu 2036. Tuolloin PKS Sähkönsiirron verkko täyttää sähkömarkkinalain toimitusvarmuuteen liittyvän 6/36-tunnin velvoitteen. Käytännössä se tarkoittaa, että myrskyt ja lumikuormat eivät silloin aiheuta taajamissa yli kuuden eikä haja-asutusalueilla yli 36 tunnin keskeytyksiä.

Sähköverkon uusiminen maksaa PKS Sähkönsiirron jakelualueella vuosittain noin 30 miljoonaa euroa. Asiakasta kohden verkon rakentamiseen käytetään lähes 350 euroa vuodessa.

Vuoden 2021 alussa taajamat oli saatu pääosin säävarman verkon piiriin ja verkostoinvestointien painopiste siirrettiin haja-asutusalueen sähköverkon uusimiseen. Haja-asutusalueella uusittiin 20 kilovoltin runkojohtoja maakaapeloimalla ja siirtämällä metsissä kulkevia ilmajohtoja teiden varsille, missä ne ovat helpommin huollettavissa. Osa 20 kilovoltin johtohaaroista uusittiin yhden kilovoltin maakaapelirakenteilla.

Vuoden 2021 verkostoinvestoinnit olivat yhteensä 31,8 miljoonaa euroa. Tuolla summalla rakennettiin uutta sähköverkkoa kaikkiaan 580 kilometriä.

Suurimpia yksittäisiä verkostouudistuksia olivat Ilomantsiin sähköä syöttävän 32 kilometriä pitkän 110 kilovoltin johdon uusiminen, 16 kilometrin kaapelointiurakka Ilomantsin Mekrijärvellä sekä Tuusniemen sähköaseman uusiminen. Lisäksi uusittiin toiset päämuuntajat Honkavaaralla ja Kiteellä.

PKS Sähkönsiirron investoinnit vuonna 2021

Investointikohteet M€
Uusien liittymien rakentaminen 1,3
Sähköasemat 2,0
Verkoston perusparannus 28,5

Ennakoiva vianesto tuotti tulosta

Sähkönjakelun häiriöiden osalta vuosi 2021 oli edellisvuotta rauhallisempi. Pahin suurhäiriötilanne oli juhannuksen alla, jolloin voimakkaat syöksyvirtaukset aiheuttivat pahoja paikallisia tuhoja erityisesti Tuusniemen ympäristössä. Myrskyn jäljiltä jouduttiin rakentamaan sähkölinjoja uudelleen paikoitellen jopa useiden kilometrien matkalla.

Loppuvuoden säätilanne kerrytti puihin ja johtoihin lunta ja lumikuorma säilyi pitkään suurena. PKS Sähkönsiirto teki tilanteen vuoksi ennakoivaa vianestoa kartoittamalla tilannetta helikopterilennoilla ja raivaamalla mahdollisia vikapaikkoja ennakkoon. Ennakoiva työ tuotti tulosta eikä sähköverkossa sattunut luomikuorman takia pitkäkestoisia ja laajoja häiriötilanteita.

Häiriöiden vähäisyys näkyi PKS Sähkönsiirron asiakkailleen sähkönjakelun vikakeskeytyksistä maksamien vakiokorvausten määrässä. Vuoden 2021 aikana vakiokorvauksia maksettiin 714 000 euroa. Vuonna 2020 tuo summa oli lähes 4,7 miljoonaa euroa. Suurin osa (4,5 miljoonaa euroa) tuosta aiheutui Päivö-myrskyn tuhoista.

Ikävin yksittäinen vikatilanne sattui joulukuussa Lieksan Vänskälässä, jossa poikkeuksellinen sähköverkkovika aiheutti kolme rakennuspaloa. Kaikkien onneksi paloissa ei sattunut henkilövahinkoja. PKS Sähkönsiirto jatkaa tapahtumaketjun tutkimista yhteistyössä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin kanssa.

Koronavirustartuntojen ja niiden mahdollisten leviämisten ehkäisemiseksi PKS Sähkönsiirron käyttökeskustoimintaa tehtiin hajautetusti kahdesta eri valvomosta käsin.

Kohti toimitusvarmaa ja ympäristöystävällistä tulevaisuutta

Vuonna 2022 PKS Sähkönsiirto jatkaa sähköverkon uudistamista toimitusvarmaksi taajamien ulkopuolella. Yhtiö päivittää verkostostrategiaansa ja lisää maakaapelointia. Se näkyy tulevina vuosina lisääntyvänä 20 kilovoltin verkon kaapelointina myös haja-asutusalueella.

Johtokatujen vierimetsien hoitoa jatketaan vuoden 2023 loppuun saakka. PKS Sähkönsiirto tutkii ja testaa vuoden 2022 aikana verkostoautomaation lisäämisen ja monipuolistamisen mahdollisuuksia. Tavoitteena on löytää yhtiön sähköverkkoon sopivinta automaatioteknologiaa, jolla pystytään jatkossa lyhentämään mahdollisten vikojen kestoa.

PKS Sähkönsiirto valmisteli vuonna 2021 toimintaansa ja tietojärjestelmiään vuonna 2022 käyttöön otettua sähkön vähittäismarkkinoiden keskitettyä tiedonvaihtojärjestelmää, datahubia varten. Sähköverkkoyhtiönä PKS Sähkönsiirto vastaa sähkön mittaustietojen päivittäisesti lukemisesta ja välittämisestä sähkömarkkinaosapuolille, eli sähkön myyjille, asiakkaille ja tasevastaaville. Vuonna 2022 sähkömarkkinoiden osapuolet saavat nuo tiedot datahubista. Tavoitteena on palvelujen sujuvoittaminen mahdollisimman reaaliaikaisen tiedon avulla.

Sähköä tullaan jatkossa tuottamaan entistä enemmän uusiutuvilla energialähteillä. Se muuttaa tuotantoa entistä enemmän säästä riippuvaiseksi. Siksi tuotantomäärät vaihtelevat aikaisempaa nopeammin. Sähköjärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi kysynnän on joustettava mahdollisimman hyvin kunkin hetken tuotannon mukaan.

Tämä muutos heijastuu myös sähkömarkkinoiden kaupankäyntiin, jossa siirrytään lähivuosien aikana nykyisestä tunnin mittausjaksosta 15 minuutin mittausjaksoon. Verkkoyhtiöille tämä tarkoittaa asiakkaiden käyttöpaikoilla olevien mittalaitteiden uusimista. PKS Sähkönsiirrolla on aloitettu uusimisprojektin valmistelutyö ja sitä jatketaan vuoden 2022 aikana. Kokonaisuudessaan noin 20 miljoonaa euroa maksava mittalaitteiden uusiminen tehdään vuosien 2024-2026 aikana.

Energiavirasto teki loppuvuonna 2021 merkittäviä muutoksia sähköverkkoyhtiöiden valvontamenetelmiin. PKS Sähkönsiirron kaltaisille, maaseutumaisilla alueilla toimiville verkkoyhtiöille nuo muutokset tuovat isoja taloudellisia paineita. Jos valvontamenetelmien muutokset jäävät pysyviksi, PKS Sähkönsiirrolla tulee olemaan vaikeuksia rahoittaa sää- ja toimitusvarman sähköverkon rakentaminen vuoteen 2036 mennessä.

Vuoden 2022 aikana PKS Sähkönsiirto kehittää sähköisiä palvelukanaviaan sekä viestintäänsä. Asiakkaille kehitetty kännykkäsovellus julkaistaan keväällä. Samaan aikaan avataan PKS Sähkönsiirrolle myös omat verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat sekä aloitetaan säännöllinen ja suunnitelmallinen asiakasviestinnän sisältöjen tuottaminen.

Viestinnän kehittämisen tavoitteena on palvella asiakkaita entistä paremmin sekä kertoa asiakkaille mitä kaikkea PKS Sähkönsiirto tekee sen eteen, että saamme strategiamme mukaisesti Virtaa Pohjois-Karjalaan!

Sähkönjakelun erikoisosaamista

PKS Sähkönsiirto Oy on maaseutumaisen sähkönjakelun erikoisosaaja, joka vastaa 22 000 kilometrin pituisesta sähköverkosta Pohjois-Karjalassa ja Koillis-Savossa.

Asiakkaita yhtiöllä on lähes 90 000.

Yhtiö vuokraa sähköverkon liiketoimintaansa varten emoyhtiö Pohjois-Karjalan Sähköltä.