Vuosikertomus 2021
Vuosikertomus 2021

Investointien ja vastuullisuustekojen vuosi

 

Toisen koronavuoden jälkeen Suomen voitiin kokonaisuudessa todeta selviytyneen pandemian aiheuttamista talouden heilahteluista keskimäärin EU-alueen maita tasaisemmin. Suomen edellisvuoden talouden lasku ja vastaavasti viime vuoden talouden kasvu olivat selkeästi euroaluetta maltillisemmat.

Sähkön käyttö kasvoi Suomessa kuudella prosentilla takaisin pandemiaa edeltäneelle tasolle. Erityisesti pohjoismaiden normaalia alhaisemmat vesivarannot sekä polttoaineiden ja päästöoikeuksien hintojen kohoaminen nostivat merkittävästi sähkön markkinahintaa valtaosan vuodesta. Joulukuussa sähkön tukkuhinta nousi historiansa korkeimmaksi. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n toimialueella sähkönkäyttö kasvoi enimmäkseen kylmän sään vuoksi.

PKS Sähkönsiirto Oy jatkoi sähköverkoston pitkän aikavälin suunnitelmien mukaisten toimitusvarmuusinvestointien toteuttamista. Yli puolet yhtiön sähkönkäyttäjistä on jo säävarman sähköverkon piirissä. Vuosi 2021 oli juhannuksen alla sattunutta suurhäiriöitä lukuun ottamatta muuten harvinaisen rauhallinen. Loppuvuodesta pahimmilla tykkylumialueilla tehtiin merkittäviä ennakkoraivauksia sähkökatkojen ennaltaehkäisemiseksi.

PKS:n oma sähköntuotanto oli kuivan vuoden ja poikkeuksellisen suuren laitosrevision vuoksi normaalia pienempi ja kattoi reilut 15 prosenttia yhtiön toimialueella käytetystä sähköstä. Yhtiön toimialueella sijaitsevalla omalla vesivoimatuotannolla on merkittävä taloudellinen vaikutus yhtiölle, sähkönkäyttäjille ja koko maakunnalle.

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:lle vastuullisuus on tärkeää kaikessa toiminnassaan. Vesivoiman rakentaminen, käyttö ja ylläpito toteutetaan kustannustehokkaasti sekä vastuullisesti ympäristöarvot ja turvallisuus huomioiden. Pielisjoen Kuurnaan rakennetulta Saimaan järvilohen poikastuotantoalueelta saatiin jo ensimmäiset positiiviset havainnot kehityshankkeen onnistumisesta.

 

 

Lisäksi Louhikosken vesivoimalaitos purettiin Nurmeksessa ja sen myötä Saramojoki vapautettiin luonnontilaansa.

Nämä ovat käytännön esimerkkejä vastuullisuustoiminnastamme ympäristömme hyväksi.

PKS-konsernin liikevaihto vuonna 2021 kasvoi 174 miljoonaan ja liikevoitto nousi 15 miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi kaikissa konsernin liiketoiminnoissa. Merkittävimpiä tekijöitä kasvulle olivat edellistä kylmempi vuosi sekä sähkön hinnan raju nousu. Vuosi 2021 oli sähköalalla monessa mielessä mielenkiintoinen ja poikkeuksellinenkin.

Haluan kiittää vuoden 2021 jälkeen eläkkeelle jäänyttä energianeuvos Jorma Korhosta ansiokkaasta 20 vuoden työstä PKS-konsernin toimitusjohtajana. Kiitokset viime vuodesta asiakkaille, henkilöstölle, yhteistyökumppaneille sekä yhtiön hallinnolle että omistajille.

 

Tuure Aho
toimitusjohtaja