Vuosikertomus 2022
Vuosikertomus 2022

Maltillista kasvua haasteista huolimatta

Vuonna 2022 etenimme aiemmin luodun strategian mukaisesti ja onnistuimme kasvattamaan erityisesti sähköasema- ja teollisuusliiketoiminnan palveluja. Verkkopalveluissa rakentamisen ja kunnossapidon toiminnan laajuus ja laatu säilytettiin hyvällä tasolla. Myös tietoliikenneverkkojen yhteisrakentaminen sopimusasiakkaillemme laajeni hieman. Kokonaisuudessaan liiketoimintamme kasvoi suunnitelmallisesti, joten myös markkinoinnissa on onnistuttu.

Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan aiheutti suurta epävarmuutta euroalueen markkinoihin ja tämä lisäsi myös meidän toimintamme riskejä. Palvelujemme tuottaminen vaatii paljon ajoneuvoilla liikkumista. Polttoaineiden hintojen voimakas nousu aiheutti meille alkuvuodesta kannattavuushuolia. Myös metallien raaka-aineiden hinnat nousivat, jonka vaikutuksesta sähkötekniset komponentit kallistuivat ja niiden saatavuus vaikeutui.   

Liiketoimintamme kasvattamiselle olisi vuonna 2022 ollut suurempiakin mahdollisuuksia. Asiakkaillamme olisi tarjota enemmän tekemistä mitä kykenemme toimittamaan. Kasvun esteenä ovat olleet työvoiman saatavuus ja riskit materiaalien hinnoissa ja saatavuudessa. Viime vuosina koko energiateollisuuden työpaikkojen määrä on kasvanut ja kilpailu tekijöistä tiukentunut, kun Suomessa rakennetaan paljon uutta sähköntuotantoa ja sen seurauksena yhä vahvempia sähkönsiirtoverkkoja. Työvoiman saatavuuden varmistamiseksi teimme vuoden 2022 aikana useita avauksia toisen asteen oppilaitosten kanssa. Oppilaitosyhteistyö on yksi meidän vastuullisuusteoistamme, jolla haluamme turvata energia-alan työntekijöiden saatavuuden myös jatkossa.

Kokonaisuudessaan liiketoimintamme kasvoi suunnitelmallisesti, joten myös markkinoinnissa on onnistuttu.

Vastuullisuus ja turvallisuus

Asiakkaidemme kanssa edistämme nyt ja tulevaisuudessakin yhteiskunnan matkaa kohti ilmastoneutraaliutta. Huolehdimme omalta osaltamme ympäristön nykytilan säilymisestä ja sen parantamisesta myös tuleville sukupolville. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja palveluitamme pystyäksemme myös tulevaisuudessa vastaamaan asiakkaidemme kasvaviin vastuullisuusvaatimuksiin ja -odotuksiin.

Turvallisuudessa tavoitteemme on luoda turvallinen toimintaympäristö työntekijöille ja kaikille sidosryhmille. Työntekijöiden ja kumppaneiden työterveyden ja -turvallisuuden jatkuva seuraaminen ja kehittäminen on osa päivittäistä toimintaamme. Erityisesti ennakoiva riskien arviointi on välttämätöntä, jotta saavutetaan nolla tapaturmaa tavoitteemme. Vuoden 2022 aikana saavutimme hyvän yli 150 päivän tapaturmattoman jakson. Tapaturmataajuudessa kokonaisuutena ei kuitenkaan parantunut, joten turvallisuudessa meillä riittää vielä tekemistä.

Talous

Poikkeuksellisesta ja haastavasta viime vuodesta huolimatta henkilöstömme suoriutui erittäin hyvin ja vuosi meni lopulta taloudellisestikin hyvin. Liikevaihto toteutui lähes budjetoidusti ja liikevoittoa onnistuimme keräämään merkittävästi vuotta 2021 enemmän.

  Enerke Oy
  2022 2021
Liikevaihto milj. euroa 52,5 53,2
Liikevoitto euroa 682 935  14 182

Vuoden 2023 näkymät

Markkinat ja henkilöstö

Globaali epävakaus tulee jatkumaan myös vuonna 2023 ja sillä voi olla yllättäviä vaikutuksia materiaalien saatavuuteen ja hintoihin. Vuoden 2023 laajimpien projektien kriittisemmät materiaalit on sopimuksilla hankittu jo aiemmin ja osa on jopa toimitettu projekteille. Uusien tarjouksien antaminen vuosille 2024–2025 on haasteellista, koska materiaalien ja komponenttien valmistajat eivät anna kiinteitä hintoja niin pitkälle meneville toimituksille. Olemme tunnistaneet, että riskien arviointia on lisättävä kaikissa liiketoiminnoissa.

Henkilöstön saatavuus on ollut jo vuosia haasteellista, emmekä odota asiassa nopeita muutoksia. Sähköntuotannon omavaraisuuden lisääminen Suomessa sekä muu huoltovarmuuden varmistaminen ovat nostaneet energiarakentamisen ja -huollon osaajien kysyntä. Näiden vuoksi lähivuosina tulee olemaan yhä haasteellisempaa saada työvoimaa infrarakentamiseen. Lääkkeitä osaajapulaan ovat mm. valtakunnallisten koulutuspaikkojen lisääminen ja osaajien kouluttamien yritysten itsensä toimesta, joka varmasti tulee lisääntymään.

Asiakkaiden ostokäyttäytyminen 2023–2025

Jakeluverkkoyhtiöiden toimitusvarmuusinvestoinneissa näyttäisi olevan kasvupaineita mutta niitä hidastaa vuonna 2023 työn alla olevat valvontamallin uudistukset, jotka tulevat voimaan vuodesta 2024 alkaen. On kuitenkin varmaa, että energiaverkkojen ja -tuotannon rakentaminen pysyy korkealla tasolla ja meillä palveluntarjoajilla markkina ei ihan heti lopu kesken. Tällä hetkellä vuosittaiset energia-alan investoinnit ovat kolmen miljardin euron tasolla.

Vihreä siirtymä ja ilmastoneutraalit ratkaisut teollisuudessa lisäävät sähköalan rakentamisen kysyntää. Teollisuuden sähköjakelussa uskomme tulevaisuudessa olevan myös muita tehostamis- ja korjaustarpeita, jotka myös soveltuvat meidän palvelutarjontaamme.

Toiminnan keskeisimmät kehityspainopisteet vuodelle 2023

  • Materiaali- ja alihankinnan toiminnallisuuden parantaminen prosesseja ja organisaation vastuita tarkentamalla. Myös näihin liittyvien järjestelmien selvitys ja kehitys.
  • Sähköasema- ja teollisuuspalvelujen maltillinen kasvattaminen.
  • Työvoiman veto- ja pitovoiman kehittäminen vahvistamalla työnantajamielikuvaa ja henkilöstön viihtyvyyttä työssään.
  • Asiakastyytyväisyyden pitäminen korkealla tasolla vahvistamalla edelleen palvelun ja teknisen toteutuksen laatua.
  • Pohjois-Karjalan alueella panostetaan erityisesti PKS-konsernin palveluihin.

 

Janne Huotari
toimitusjohtaja
Enerke Oy

Tehtävämme on tuottaa sähkönjakelujärjestelmien palveluja, joiden avulla asiakkaamme voivat varmistaa häiriöttömän toiminnan ajasta ja paikasta riippumatta. Tavoitteemme on kehittää palveluvalikoimaamme niin, että se kattaa koko sähkölaitteistojen ja sähköjakeluverkkojen elinkaaren.

Haluamme tuottaa palveluja kaikille meneillään olevan energiamurroksen osapuolille.