Vuosikertomus 2022
Vuosikertomus 2022
Perhe pöydän ääressä pelaamassa otsalamppujen valossa Kimbleä
Perhe pöydän ääressä pelaamassa otsalamppujen valossa Kimbleä

Sähkön säästön ja varautumisen vuosi

Venäjän aloittama hyökkäysota Ukrainassa ja siitä aiheutuneet paineet energia-alalla heijastuivat myös sähkönsiirtopalveluista Pohjois-Karjalan ja Koillis-Savon alueilla vastaavan PKS Sähkönsiirto Oy:n toimintaan vuonna 2022.

Asiakkaat säästivät sähköä ja liittymiä myytiin aikaisempaa vähemmän. Sähköenergian korkea hinta kasvatti puolestaan aurinkopaneelien kysyntää. Varauduimme mahdolliseen sähköpulaan tarkentamalla suunnitelmia, kehittämällä tietojärjestelmiä ja harjoittelemalla.

Kaiken ristiaallokon keskellä pystyimme myös rakentamaan uutta sähköverkkoa, toteuttamaan monia kehittämishankkeita sekä hoitamaan sähköverkossa olleet häiriöt.

Aurinkosähköä ja keskitetty mittaustietovarasto

Siirsimme asiakkaillemme sähköenergiaa vuonna 2022 yhteensä 1 008 gigawattituntia. Määrä on 12 prosenttia edellistä vuotta vähemmän. Muutos johtui pääasiassa siitä, että asiakkaat säästivät sähköä, koska energian hinta oli korkealla. Lisäksi loppuvuoteen 2022 ajoittui lämmin ajanjakso, jolloin asuntojen lämmittämiseen ei tarvittu niin paljon sähköä.

Uusia sähköliittymiä möimme vuoden 2022 aikana 168 kappaletta, mikä oli 27 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Aurinkopaneelien suosio jatkui edelleen tasaisena. Verkkoon liitettiin vuoden 2022 aikana yhteensä 593 uutta aurinkosähköjärjestelmää. Liitettyjen aurinkosähköjärjestelmien määrä oli 87 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Kaikkiaan aurinkosähköjärjestelmiä oli jakeluverkossamme vuoden 2022 lopussa 1 998 kappaletta ja niiden aurinkotuotannon nimellisteho oli 13 megavolttiampeeria.

PKS Sähkönsiirto vastaa oman jakeluverkkonsa sähkön mittaustietojen päivittäisestä lukemisesta ja välittämisestä sähkömarkkinaosapuolille eli sähkön myyjille, asiakkaille ja tasevastaaville. Vuonna 2022 Suomessa siirryttiin keskitettyyn valtakunnalliseen mittaustietovarastoon, Datahubiin, josta sähkömarkkinoiden osapuolet saavat asiakkaiden sopimus- ja mittaustiedot. Datahub otettiin käyttöön suunnitelman mukaisesti helmikuussa 2022. Datahubia päivitettiin uuteen versioon vuoden 2022 lopussa.

Sähkönkäyttöpaikkoja oli vuoden 2022 lopussa kaikkiaan 87 699 kappaletta.

Säppi-sovellus ja somevideoita

Julkaisimme keväällä Säppi-mobiilisovelluksen, jonka avulla asiakkaat voivat seurata kulutustaan, sähkönjakelun tilannetta, tiedotteita sekä ottaa yhteyttä asiakaspalveluun. Säppi-sovelluksen kehittämistyötä jatketaan vuoden 2023 aikana ja siitä on tarkoitus tehdä yksi keskeinen osa asiakaspalvelua.

Kevään aikana avasimme myös omat viestintäkanavat, kun käyttöön otettiin internetsivut sekä sosiaalisen median kanavat. Aikaisemmin viestintää tehtiin osana Pohjois-Karjalan Sähkön viestintäkanavia. Samassa yhteydessä päivitettiin PKS Sähkönsiirron visuaalista ilmettä. Uudistusten tavoitteena on asiakasviestinnän selkeyttäminen.

Kehitimme viestintää myös sisältöjen osalta, kun aloitimme säännöllisten videosarjojen tuottamisen sosiaalisen median kanaviin. Videoilla avataan yhtiön toimintaa kevyemmässä ja viihteellisessä muodossa. Positiivisen vastaanoton saanutta sisällöntuotantoa on tarkoitus laajentaa vuoden 2023 aikana.

Uudistusten tavoitteena on asiakasviestinnän selkeyttäminen.

Maakaapelointiaste nousee ja asiakkaat antoivat palautetta

Jakeluverkonhaltijan tehtävänä on ylläpitää ja kehittää sähkönjakelun toimitusvarmuutta Pohjois-Karjalassa ja Koillis-Savossa. Tätä työtä teemme yhteistyössä useiden eri palveluntuottajien kanssa. Olennainen ja erottamaton osa palvelua on hyvä valmius sähköverkossa sattuvien häiriöiden korjaamiseen.

PKS Sähkönsiirron jakeluverkoston kokonaispituus oli vuoden 2022 lopussa 22 777 kilometriä. Suoraksi kartalle vedettynä sähköverkko yltäisi Joensuusta Uuteen-Seelantiin ja vielä useamman tuhat kilometriä takaisinkin. Jokaista asiakasta kohden sähköverkkoa on noin 260 metriä. Sähköverkossa on kaikkiaan 35 sähköasemaa sekä 9 259 muuntamoa. Keskijänniteverkosta on kaapeloitu maan alle 13,7 prosenttia ja pienjänniteverkosta 31,4 prosenttia. Muu osa verkosta on ilmajohtoa.

Sähköverkko on yksi toimialueen infrastruktuurin valtateistä. Se mahdollistaa asumisen, yrittämisen ja elämisen juuri siellä, missä yhtiön asukkaat haluavat – joko kaupunkitaajamassa tai erämaan rauhassa.

Päivitimme vuoden 2022 aikana verkostostrategian tehtyjen tutkimustulosten pohjalta. Keskeinen muutos on vuoteen 2036 mennessä rakennettavan säävarman verkon tavoitetason nostaminen aikaisemmasta 50 prosentista 70 prosenttiin. Käytännössä muutos tarkoittaa, että tulemme kaapeloimaan keskijänniteverkosta 2 000 kilometriä aikaisempia suunnitelmia enemmän. Näin pystymme täyttämään lakisääteiset toimitusvarmuusvelvoitteet.

Keväällä 2022 esittelimme asiakkaillemme verkon kehittämissuunnitelman ja pyysimme siitä palautetta. Kehittämissuunnitelma keräsi asiakkailta yli 3 000 erilaista reaktiota sekä lähes 230 kirjallista palautetta. Asiakkailta saatu palaute hyödynnettiin kehittämissuunnitelman tekemisessä.

Uutta verkkoa 700 kilometriä

Valtaosa toimialueesta sähköistettiin reilut 50 vuotta sitten. Nyt alueelle rakennetaan toisen sukupolven sähköverkkoa, josta tulee säävarma tulevaisuuden mahdollistaja.
Uudistustyö aloitettiin vuonna 2013 ja se valmistuu 2036. Tuolloin verkko täyttää sähkömarkkinalain toimitusvarmuuteen liittyvän 6/36-tunnin velvoitteen. Käytännössä se tarkoittaa, että myrskyt ja lumikuormat eivät silloin aiheuta taajamissa yli kuuden eikä haja-asutusalueilla yli 36 tunnin keskeytyksiä.

Sähköverkon uusiminen maksaa PKS Sähkönsiirron jakelualueella vuosittain noin 30 miljoonaa euroa. Asiakasta kohden verkon rakentamiseen käytetään lähes 350 euroa vuodessa. Urakat työllistävät vuosittain noin 300 henkilötyövuoden verran.

Vuonna 2022 verkostoinvestointien painopiste suuntautui haja-asutusalueiden sähköverkon uusimiseen. Haja-asutusalueella uusittiin 20 kilovoltin runkojohtoja maakaapeloimalla ja siirtämällä metsissä kulkevia ilmajohtoja teiden varsille, missä ne ovat helpommin huollettavissa. Osa 20 kilovoltin johtohaaroista uusittiin yhden kilovoltin maakaapelirakenteilla.

Uudistustöiden yhteydessä vapautui metsänkasvulle yli sata hehtaaria maapohjaa, kun metsässä kulkevaa keskijänniteverkon ilmajohtoa siirrettiin kaapeliksi maan alle.
Vuoden 2022 verkostoinvestoinnit olivat yhteensä 31 miljoonaa euroa. Tuolla summalla rakennettiin uutta sähköverkkoa kaikkiaan 700 kilometriä.

Sähköverkon uudistamisen lisäksi uudistimme vuoden 2022 aikana Tohmajärven sähköaseman sekä Viinijärven ja Kiteen sähköasemien päämuuntajat. Viinijärvelle rakennettiin puolestaan PKS Sähkönsiirron ensimmäinen 110 kV -suurjännitekaapeli, jolla liittyimme kantaverkkoyhtiö Fingridin uuteen Hovinpaikan sähköasemaan.

PKS Sähkönsiirron investoinnit vuonna 2022

Investointikohteet M€
Uusien liittymien rakentaminen 2,2
Sähköasemat 4,0
Verkoston perusparannus 27

Lumikuormia ja varautumista sähköpulaan

Alkuvuosi 2022 oli sähkönjakelun häiriöiden osalta haasteellinen, kun puissa sekä sähköverkossa olleet luomikuormat aiheuttivat vikoja useiden viikkojen ajan. Lumikuormat aiheuttivat myös yhden suurhäiriötilanteen. Lumitilanteen seurannassa jouduttiin käyttämään apuna helikoptereita poikkeuksellisen pitkään.

Sähköverkon keski- ja pienjännitevikojen määrä kasvoi 30 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Syynä tähän olivat juuri alkuvuoden hankalat lumikuormatilanteet.
Sähkönjakelun suurhäiriöitä sattui vuonna 2022 saman verran kuin 2021. Onneksi suurhäiriötilanteet olivat vaikutuksiltaan aikaisempia vuosia pienempiä.

Keväällä 2022 avasimme asiakkaille verkossa ja kännyköillä toimivat vikailmoituslomakkeet, joiden kautta asiakkaat pystyvät ilmoittamaan maastossa havaitsemastaan vikapaikasta tai kiinteistössään olevasta sähköviasta. Asiakkaiden lomakkeiden kautta tekemät vikapaikkailmoitukset nopeuttivat monissa tapauksissa vikojen paikallistamista sekä niiden korjaamista.

Syksyllä 2022 varauduimme mahdollisen valtakunnallisen sähköpulan varalle. Kehitimme valmiutta ja kykyä rajoittaa sähkön käyttöä mahdollisen sähköpulan aikana. Varautumisen myötä päivitettiin suunnitelmia ja tietojärjestelmiä sekä harjoiteltiin kiertävien sähkökatkojen tekemistä. Lisäksi päivitimme jakelualueella olevien kriittisten sähkönkäyttöpaikkojen tiedot.

Tunnista varttiin

Vuonna 2023 jatkamme sähköverkon uudistamista toimitusvarmaksi taajamien ulkopuolella. Päivitetyn verkostostrategian mukaisesti keskijänniteverkon maakaapelointia lisätään. Se näkyy tulevina vuosina lisääntyvänä 20 kilovoltin verkon kaapelointina myös haja-asutusalueella.

Johtokatujen vierimetsien hoitoa jatketaan vuoden 2023 loppuun saakka. Sähköverkossa olevan automaation käyttöä laajennetaan vuoden 2023 aikana. Verkkoon lisättävällä ”älyllä” pyritään lyhentämään vikatilanteista asiakkaille koituvien sähkökatkojen kestoa.

Sähköä tullaan jatkossa tuottamaan entistä enemmän uusiutuvilla energialähteillä. Se muuttaa tuotantoa entistä enemmän säästä riippuvaiseksi. Siksi tuotantomäärät vaihtelevat aikaisempaa nopeammin. Sähköjärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi kysynnän on joustettava mahdollisimman hyvin kunkin hetken tuotannon mukaan.

Tämä muutos heijastuu myös sähkömarkkinoiden kaupankäyntiin, jossa siirrytään lähivuosien aikana nykyisestä tunnin mittausjaksosta 15 minuutin mittausjaksoon. Verkkoyhtiöille tämä tarkoittaa asiakkaiden käyttöpaikoilla olevien mittalaitteiden uusimista.

Kilpailutimme vuoden 2022 aikana uusien mittauslaitteiden, mittauspalvelun ja mittaustiedon hallintapalvelun hankinnan. Uudet mittauslaitteet sekä palvelut otetaan käyttöön vaiheittain vuodesta 2023 alkaen. Uusien mittalaitteiden massa-asennukset ajoittuvat vuosille 2024–2027. Mittariuudistuksen yhteydessä tavoitteena on hyödyntää entistä enemmän mittalaitteiden sähkönlaatu- ja hälytystietoja sekä sähköverkon kunnossapidossa että suunnittelussa.

 

Pertti Menonen
toimitusjohtaja
PKS Sähkönsiirto Oy

Sähkönjakelun erikoisosaamista

PKS Sähkönsiirto Oy on maaseutumaisen sähkönjakelun erikoisosaaja, joka vastaa yli 22 000 kilometrin pituisesta sähköverkosta Pohjois-Karjalassa ja Koillis-Savossa.

Asiakkaita yhtiöllä on lähes 90 000.

Yhtiö vuokraa sähköverkon liiketoimintaansa varten emoyhtiö Pohjois-Karjalan Sähköltä.